ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

Print Friendly, PDF & Email

ÇALIŞANLARA VERİLEN BİLGİSAYAR VE E-MAİL ADRESLERİNİN DENETİMİ

Yüksek mahkeme, işçinin görevi gereği işverenin işlerini yürütmesi için kendisine verilen bilgisayar ve e-mail adreslerini kullanarak iş sözleşmesi daha önce feshedilen S. A. ile işle ilgili olmayan elektronik yazışmalar yaptığı, bu yazışmalar sırasında işverenin şahsına yönelik hakaret niteliğinde sözler sarf ettiği, işyeri sırrı sayılabilecek konularda da yazışmalar yaptığından bahisle, işverenin kendisine ait bilgisayar ve e-mail adresleri ile bu adreslere gelen e-postaları her zaman denetleme yetkisi bulunduğuna hükmetmiştir. Zira, işverene ait bilgisayarları ve e-mail adreslerini özel yazışmalarda kullanıp işverene hakaret niteliğinde sözler sarf etmek, işveren açısından 4857/ 25 II-b. maddesi uyarınca sataşma niteliğinde haklı fesih nedeni oluşturacaktır.

Diğer taraftan Türk Borçlar Kanunu m.63’ e göre, “bir fiil, üstün nitelikte bir menfaatin varlığı halinde hukuka aykırı ve haksız fiil sayılmayabilecektir”. Başka bir anlatımla yakın bir suiistimal tehdidinin varlığı halinde işveren tarafından icra edilecek olası bir soruşturmada, çalışana ait kişisel verilerin işlenmesi işveren açısından meşru bir menfaat olarak da değerlendirilebilecektir (KVK .5/2-(f).

Bu kapsamda işveren tarafından sağlanan iletişim cihazları (bilgisayar, cep telefonları vb.) kullanım amaçlarına ve işyerinin ticari gerekliliklerine uygun olarak kullanılmalıdır. İşyeri disiplin kuralları gözetilerek çalışanlar önceden bu konularda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmeli ve uyarılmalıdır. Çünkü söz konusu cihazların kullanımına ilişkin usul ve esasların iş ve toplu iş sözleşmelerinde ya da iç yönetmeliklerde, çalışanların temel hak ve özgürlükleri de gözetilerek düzenlenmesi ve bu konuda işçilerin imzalarının alınması yerinde olacaktır. Zira Anayasa Mahkemesi de 2013/4825 numaralı başvuruya ilişkin vermiş olduğu 24.03.2016 tarihli kararında, çalışanın kurumsal bilgisayar ve e-posta adresini kişisel amaçla ve işyeri düzenlemelerine aykırı olarak kullanıp kullanmadığını doğrulamak amacıyla işveren tarafından yapılacak bir araştırmanın meşru olduğuna hükmetmiştir.

 

 

 

 

 

Yazar | 2017-11-22T21:52:39+03:00 22 Kasım 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

Bir Cevap Yazın