İŞTEN AYRILAN İŞÇİYE VERİLEN ÇALIŞMA BELGESİNE İŞTEN AYRILMA SEBEBİ YAZILABİLİR Mİ?

4857 sayılı İş Kanunu 28. maddesi gereğince işten ayrılan işçiye bir çalışma belgesi verilir. Belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işe alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda da “İşveren, işçinin isteği üzerine her zaman, işin türünü ve süresini içeren bir hizmet belgesi vermekle yükümlüdür.

Yazar | 2018-04-17T21:40:41+00:00 17 Nisan 2018|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: , |0 Yorum

İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH YETKİSİNİN DİSİPLİN KURULUNA VERİLMESİNE RAĞMEN, İŞVEREN FESİH YAPABİLİR Mİ?

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 13.06.2017 tarihinde verdiği bir kararında, işverenin haklı sebeple fesih hakkının çeşitli şekillerde sınırlandırılması mümkündür. Bu sınırlandırma, “haklı sebep” olarak kabul edilebilecek hallerin sayısı ve niteliği yönünden olabileceği gibi, fesih hakkının kullanılması, işçi yararına özel bir prosedüre de tabi kılınabilir. Gerek toplu iş sözleşmeleri gerekse iç yönetmeliklerde, işverenin fesih hakkını disiplin

Yazar | 2018-04-11T06:18:19+00:00 11 Nisan 2018|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: , , |0 Yorum

İKALE SÖZLEŞMESİNDE TALEP İŞÇİDEN GELMİŞSE İŞÇİYE EK MENFAAT TEMİNİ ZORUNLU MUDUR?

İkale sözleşmesi (Bozma) İş Kanunu’nda düzenlenmemiştir. Ancak sözleşme özgürlüğünün bir sonucu olarak daha önce kabul edilen bir hukuki ilişkinin, sözleşmenin taraflarınca sona erdirilmesi mümkündür. Sözleşmenin, doğal yollar dışında tarafların ortak iradesiyle sona erdirilmesi yönündeki işlem ikale olarak adlandırılmaktadır. Kanunda bu konuda yazılılık koşulu aranmadığı için ikale sözleşmesi yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir. İkale

Yazar | 2018-03-28T05:34:25+00:00 28 Mart 2018|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: , , , , |0 Yorum

İSTİRAHAT RAPORLU İKEN TATİLE GİDEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

İşçiler ve işverenler günün büyük bir kısmını işyerinde birlikte geçirmektedirler. İşçi işveren ilişkilerinin temelini de güven duygusu oluşturmaktadır. Aksi halde güvenin temeli çökmüşse iş ortamı çekilmez hale gelmekte ve işyerinde iş barışı ve huzuru bozulmaktadır. Bu nedenle güven, günümüz hayatında insan ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır. 6698 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda, işçinin borçları arasında özen ve

Yazar | 2018-03-21T06:30:28+00:00 21 Mart 2018|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: , , |0 Yorum

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNE RASTLAYAN MAZERET İZİNLERİ

Dinlenme hakkı Anayasal bir haktır (AY m.50). Dinlenme hakkı kapsamında en önemli bir yer tutan yıllık ücretli izne ilişkin yasal düzenlemeler yapılırken, yıllık ücretli izin hakkının kişiye sıkı sıkıya bağlı, vazgeçilemeyen ve izin sırasında çalışma karşılığı olmaksızın ücret verilmesi esasına dayalı bir hak olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda yıllık ücretli izinlerin kesintisiz (devamlı) olarak

HAFTA VEYA GENEL TATİLLERDE TAM GÜN ÇALIŞMAYAN İŞÇİYE ÜCRETİ NASIL ÖDENMELİDİR?

4857 sayılı İş Kanunu’nun çalışma sürelerini düzenleyen 63’üncü maddesinde belirlenen iş günlerinde çalışmış olmak koşuluyla, yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat “hafta tatili” verilir denilmektedir. Hafta tatili, 7 günlük çalışma süresi içinde haftanın herhangi bir günü kullandırılacak ve çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı

Yazar | 2018-03-12T00:11:50+00:00 28 Şubat 2018|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: , |0 Yorum

İŞYERİ SINIRLARI İÇİNDEKİ LOJMANDA ALKOL ALAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR Mİ?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2 nci, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun m.3/1.h maddelerinde işyeri, “mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek,

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA REKABET YASAĞI NE KADAR SÜREYLE İŞÇİYİ BAĞLAR?

4857 sayılı İş Kanunu’nda rekabet yasağı sözleşmesi düzenlenmiş değildir. Buna ilişkin düzenlemeler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer almaktadır. Esasen işçinin sadakat borcu kapsamında işverenine karşı rekabet etmeme borcu bulunmaktadır. Şayet iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra da bu borç devam ettirilmek istenilirse o zaman ya iş sözleşmesine rekabet yasağı kaydı koymak ya da bu

Yazar | 2018-02-14T06:36:35+00:00 14 Şubat 2018|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: , , |0 Yorum

İŞVERENİN İŞ KAZALARINDA HANGİ HALLERDE TAZMİNAT SORUMLULUĞU YOKTUR

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak sürekli bir biçimde işverenin sorumluluğu ilkesine vurgu yapılmış ve işverenlerin sorumluluğunun hangi çerçeveyle sınırlı olduğuna ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle, işverenlerin iş kazalarından doğan hukuki sorumluluğunun boyutu da 6331 sayılı Kanun öncesinde olduğu gibi Yargıtay içtihatları etrafında şekillenmeye

Yazar | 2018-02-07T11:53:37+00:00 7 Şubat 2018|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: , , |0 Yorum

İŞYERİNE GİRİŞ ÇIKIŞTA KULLANILAN PARMAK İZİ SİSTEMİ VE UYGULAMASI

Çalışma hayatında iş ilişkilerinde önemli sonuçlar doğuracak nitelikte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, işe giriş aşamasından iş sözleşmesinin devamı ve sona erme süreçlerine kadar esas olarak kişiler açısından özel hayatın gizliliği ve korunmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda işverenlerin herhangi

Load More Posts