İş sözleşmesi feshedilen işçinin ücreti bir süre daha ödenmişse, kıdemi hangi tarihte son bulur?

İş sözleşmesi taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hukuk sözleşmesi olsa da taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini bozmak için karşı tarafa yönelttiği irade açıklamasıyla ilişkiyi sona erdirmesi mümkündür. Fesih hakkı iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran ve karşı tarafa yöneltilmesi gereken bir haktır. Bildirimli

Hakarete uğrayan işçinin işyerini terk etmesi, işçi açısından haklı fesih sebebi midir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-c bendi uyarınca, “İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa” işçiye haklı nedenle fesih hakkı doğar. Uygulamada, işçi bazen fesih yetkisini doğrudan kullanabildiği gibi bazen de fesih bildirimini açık bir şekilde yapamayabiliyor. Çünkü olayların akışı bunu gerektiriyor. Nitekim

Yazar | 2019-02-06T21:51:41+03:00 6 Şubat 2019|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

İşe iade davası açan işçinin ölmesi halinde, boşta geçen süre ücreti ve diğer hakları ödenir mi?

İşçinin işe iade davası yargılaması sırasında ölmesi durumuyla ilgili olarak, Yargıtay’ca, işe başlamak için başvuruda bulunmanın imkansızlığı nedeniyle, işçinin mirasçıları yönünden boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklara ilişkin talebin kabulüne hükmedilmiştir (Y9.HD.15.9.2009, E.2009/21710, K.2009/2288).

Yazar | 2019-02-06T21:50:50+03:00 30 Ocak 2019|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: |0 Yorum

Bordroda işçinin imza ve ihtirazi kaydı olmasa da fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağı talebinde bulunabilir mi?

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci

Eşit durumdaki işçilere ücret zammının farklı uygulanması, ayrımcılık tazminatını gerektirir mi?

Eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, iş hukuku bakımından işverene işyerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir. Bu bakımdan işverenin yönetim hakkı sınırlandırılmış durumdadır. Başka bir ifadeyle işverenin ayrım yapma yasağı işyerinde çalışan işçiler arasında keyfi biçimde ayrım yapılmasını yasaklamaktadır. Bununla birlikte eşit davranma borcu tüm

Yazar | 2019-04-08T05:14:14+03:00 16 Ocak 2019|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: , , |0 Yorum

İşveren nakdi yemek ve yol ücreti yerine, ikame olarak yemek ve otobüs bileti verebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 62 nci maddesine göre, “Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.”. Maddedeki düzenleme emredici niteliktedir. 4857 sayılı

Yazar | 2019-04-08T05:26:22+03:00 9 Ocak 2019|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: , |0 Yorum

İmzalı ücret bordrosuna rağmen, hâkim re’sen gerçek ücreti araştırabilir mi?

Uygulamada prim ve vergi yükümlüğünden kaçınmak maksadıyla, ücret pusulaları ve banka kayıtlarına gerçek ücretin yansıtılmadığı, işçilerin ise, işsiz kalma endişesi ile ücretin eksik gösterildiği hesap pusulalarını imzaladığı bir realitedir. Ücret miktarını ispat yükümlüsü işçi olmakla birlikte, yüksek mahkeme uzun zamandır işçinin gerçek ücret miktarını her türlü delille ispat edebileceğine karar vermekte ve bu hâkimin konuda

By-pas ameliyatı geçiren işçinin sağlık nedeniyle fesih hakkı var mıdır?

İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçi haklı nedenle iş sözleşmesini feshederek hak etmiş olması halinde kıdem tazminatı talebinde bulunabilir. Her şeyden önce ifade etmek gerekirse, sağlık nedeniyle fesih hakkının işçi açısından doğabilmesi için iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan

Fesih nedeninin belirlenmesinde çıkış kodu belirleyici olabilir mi?

Fesih, iş sözleşmesini derhal ya da belirli bir sürenin geçmesi ile sona erdiren, karşı tarafa yöneltilmesi gerekli tek yanlı irade açıklamasıdır. Fesih hakkı sözleşmenin her iki tarafına da tanınmıştır ve diğer tarafın kabulüne gerek olmayan bir irade beyanıdır. Fesih beyanı karşı tarafa ulaştığı anda hüküm ve sonuçlarını doğurur (SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, s.531). Fesih,

Yazar | 2019-04-08T05:22:56+03:00 19 Aralık 2018|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: |0 Yorum

İşveren asgari ücret artış oranının altında zam yaparsa, işçiye fesih hakkı doğar mı?

İş sözleşmesinin tarafları sözleşme şartlarına uymakla yükümlüdürler. Bu durum sözleşme hukukunun temel ilkesidir. Sözleşmenin tarafları her zaman aralarında anlaşmak kaydıyla sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptirler. Bu kapsamda, daha önce imzalanmış olan sözleşmede var olan hükümler ek sözleşme (protokol) ile ya da iç yönetmeliklere konulacak hükümlerle değiştirilebilirler. Yeter ki bu konuda taraflar anlaşmış olsun. İşverenin

Load More Posts