Kamu İşvereninin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Sorumluluğu

Print Friendly, PDF & Email

 

Çalışanların işyeri ortamının yarattığı fiziki tehlikelere karşı korunmasını amaçlayan ulusal ve uluslararası çok sayıda mevzuat düzenlemesi bulunmaktadır. Çünkü çalışanların sağlıklı ve güvenli biçimde çalışmalarının sağlanması ve evrensel bir değer olan insan hayatının korunması gelişmişliğin ve insan odaklı yönetim anlayışının önemli bir göstergesidir. Ülkemizde 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hazırlanırken geniş ölçüde 89/391 sayılı Avrupa Birliği Çerçeve Direktifi esas alınmıştır. Kanunun en önemli özelliği, çalışma hayatında kamu-özel sektör ayrımı yapmadan tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerinin sağlanmasını amaçlamış olmasıdır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında halen iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli duyarlılık oluşmadığı düşünülecek olursa bu kitap, kamu işverenlerine ve kamu çalışanlarına ne gibi ödev ve yükümlükler getirdiğinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında Tezli yüksek lisans yaptım. Tez konumu seçerken Değerli Danışman Hocam Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun tüm çalışanları kapsamına alması nedeniyle kamu işyeri, kamu işvereni, kamu işveren vekili ile kamu çalışanı kavramlarının önem kazandığını ve idare hukuku kapsamındaki bu kavramların iş hukuku ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından incelenmesinin yerinde olacağını önerdi. Ayrıca bu başlıkta başkaca yazılmış bir tez ya da kitabın olmadığını ve ilk kez böyle bir çalışmanın yapılacağını düşünerek bu tezin yayın hayatına kazandırılması gerektiğine karar verdik.

 

 • GİRİŞ-1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • KAVRAMSAL ÇERÇEVE
 • 1. -KAMU İŞVERENİ KAVRAMI-7
 • I. -İŞ HUKUKU BAKIMINDAN-7
 • A. -İş Kanunu Bakımından Kamu İşvereni-7
 • B. -Deniz İş Kanunu Bakımdan Kamu İşvereni-10
 • C. -Basın İş Kanunu Bakımdan Kamu İşvereni-11
 • D. -Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Bakımından Kamu İşvereni-13
 • E. -İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bakımından Kamu İşvereni-14
 • II. -SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKIMINDAN-15
 • III. -İDARE HUKUKU BAKIMINDAN-15
 • A. -Kamu Kurumlarının Tanımı, Özellikleri ve Çeşitleri-17
 • 1. -Tanımı-17
 • 2. -Özellikleri-18
 • 3. -Çeşitleri-19
 • a)-İdari Kamu Kurumları-19
 • b)-Ekonomik Kamu Kurumları-20
 • aa)-İktisadi Devlet Teşekkülleri-22
 • bb)-Kamu İktisadi Kuruluşları-22
 • cc)-Müessese-22
 • dd)-Bağlı Ortaklık-23
 • ee)-İştirak-23
 • ff)-İşletme-24
 • c)-Sosyal Kamu Kurumları-24
 • d)-Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları-25
 • e)-Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları-25
 • f)-Bağımsız İdari Otoriteler-26
 • B. -Kamu Kurumları İle Kamu İdaresi Arasındaki Faklar-27
 • 2. -KAMU İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMI-29
 • I. -İŞ HUKUKU BAKIMINDAN-29
 • A. -İş Kanunu Bakımından Kamu İşveren Vekili-29
 • 1. -İşveren Vekilliğinin Unsurları-30
 • a)-İşveren Adına Hareket Etmek-30
 • b)-İşin, İşyerinin ve İşletmenin Yönetiminde Görev Almak-34
 • 2. -İşveren Vekilliğinin Özellikleri-35
 • B. -Deniz İş Kanunu Bakımından Kamu İşveren Vekili-36
 • C. -Basın İş Kanunu Bakımından Kamu İşveren Vekili-38
 • D. -Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Bakımından Kamu İşveren Vekili-38
 • E. -İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bakımından Kamu İşveren Vekili-40
 • II. -SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKAMINDAN-41
 • III. -İDARE HUKUKU BAKIMINDAN-43
 • IV. -KAMU İŞVEREN VEKİLLERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI-48
 • 3. -KAMU ÇALIŞANI KAVRAMI-50
 • I. -İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANARAK ÇALIŞMA-54
 • II. -İDARİ SÖZLEŞMEYE DAYANARAK ÇALIŞMA-55
 • III. -STATÜ HUKUKUNA DAYANARAK ÇALIŞMA-58
 • 4. -KAMU İŞYERİ KAVRAMI-62
 • I. -İŞ HUKUKU BAKIMINDAN-62
 • A. -İşyerinin Unsurları-65
 • B. -İşyerinin Kapsamı-66
 • 1. -Asıl İşyeri-67
 • 2. -İşyerine Bağlı Yerler-67
 • 3. -Eklentiler-69
 • 4. -Araçlar-69
 • C. -İşyeri-İşletme Arasındaki Farklar-70
 • II. -SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKIMINDAN-73
 • III. -İDARE HUKUKU BAKIMINDAN-74
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • KAMU İŞVERENİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞİKİNTEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • 1. -GENEL OLARAK-77
 • 2. -GEREKLİ HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMA VE DENETLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ-78
 • 3. -EĞİTİM VERME VE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ-82
 • 4. -RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-86
 • 5. -SAĞLIK GÖZETİMİ YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-88
 • 6. -İŞ KAZASINI BİLDİRME VE KAYIT TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-89
 • 7. -İŞYERİ ORGANİZASYONU OLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-91
 • 8. -İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ-93
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • KAMU İŞVERENİNİNİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNEAYKIRI DAVRANMASININ SONUÇLARI
 • 1. -HUKUKİ SORUMLULUK-95
 • I. -Kamu İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Hukuki Sorumluluğu-95
 • A. -Kamu İşveren Vekilinin Hizmet Kusuru Sorumluluğu-97
 • 1. -Hizmet Kusuru Kavramı-98
 • 2. -Hizmet Kusuru Sayılan Haller-99
 • 3. -Hizmet Kusuru-Kişisel Kusur Ayrımı-101
 • B. -Hizmet Kusurunda İdarenin Sorumluluğu-102
 • 1. -İdarenin Sorumluluğu-102
 • 2. -Yöneticilerin Sorumluluğu-105
 • C. -Kusursuz Sorumluluk-108
 • D. -Kamu İşvereninin Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Sebepler-110
 • 1. -İş Kazasının Oluşumunda İlliyet Bağının Varlığı-110
 • 2. -Üçüncü Kişinin Kusuru-112
 • 3. -Kazalının Kendi Kusuru-113
 • 4. -Mücbir Sebep ve Kaçınılmazlık-114
 • II. -HUKUKİ SORUMLULUĞUN KAPSAMI VE TAZMİNAT DAVALARI-116
 • A. -Hukuki Sorumluluğun Kapsamı-116
 • B. -Maddi Tazminat-118
 • C. -Destekten Yoksun Kalma Tazminatı-119
 • D. -Manevi Tazminat-121
 • E. -Ödenen Maddi ve Manevi Tazminatın Kişisel Kusuru Bulunan Kamu İşveren Vekiline Rücu Edilmesi-125
 • F. -Zamanaşımı-128
 • 2. -İDARİ SORUMLULUK-129
 • I. -İdari Para Cezaları-130
 • II. -İşin Durdurulması-133
 • 3. -CEZAİ SORUMLULUK-135
 • I. -KAMU İŞVEREN VEKİLLERİNİN SEBEP OLDUKLARI İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI DOLAYISIYLA HAKLARINDA DİSİPLİN KOVUŞTURMASI AÇILMASI-135
 • II. -KAMU İŞVEREN VEKİLLERİNİN SEBEP OLDUKLARI İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI DOLAYISIYLA HAKLARINDA CEZA KOVUŞTURMASI AÇILMASI-138
 • III. -KAMU İŞVEREN VEKİLLERİNİN TÜRK CEZA KANUNU AÇISINDAN SORUMLULUĞU-139
 • SONUÇ-143
 • KAYNAKÇA-147
 • KAVRAM DİZİNİ-151
 • ÖZGEÇMİŞ-157
Yazar | 2017-10-04T13:25:34+03:00 2 Kasım 2015|Kategoriler: Kitaplar|0 Yorum

Bir Cevap Yazın