KAMU PERSONELİ OLMAK İSTEYEN ENGELLİLERİN BİLMESİ GEREKENLER ???

Print Friendly, PDF & Email

KAMU PERSONELİ OLMAK İSTEYEN ENGELLİLERİN BİLMESİ GEREKENLER ???

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS)  Nedir?

Engelli grupları arasında herhangi bir ayrımcılık ve ötekileştirme yapmadan eğitim durumları dikkate alınarak yapılan merkezi sınavdır.

EKPSS’ye Hangi Eğitim Düzeylerinden Mezun Olanlar Girebilmektedir?

EKPSS’ye; Ortaöğretim (lise ve dengi),  Ön lisans, Lisans, düzeyinden mezun olanlar girebilmektedir.

Engelli Alımında Kura Nedir?

Engel grubu ayrımı yapılmaksızın ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunu engellilerin ilan edilen kadrolara tercihlerine göre yerleştirilmesini sağlamak amacıyla noter huzurunda yapılan seçim yöntemidir.

 EKPSS’de Engel Grupları İçerisinde Farklılıklar Nasıl Giderilmektedir?

EKPSS’de engel grupları arasındaki farklılıkların sınav sonucuna etkisini en aza indirmek amacıyla yöntem ve araçları belirlemek üzere ÖSYM Başkanlığında EKPSS Bilim Kurulu oluşturulmuştur.

 EKPSS Bilim Kurulu Kimlerden Oluşturulmuştur?

Kurul, engel gruplarına, öğrenim düzeylerine, engellilerin algılama ve öğrenme yeteneklerine göre nasıl bir sınav uygulanacağını belirlemek üzere, üniversitelerde ilgili engel grupları üzerine bilimsel araştırma yapan akademisyenlerden oluşturulmuştur.

Yerleştirme Nedir?

Engelli adayların, ilan edilen kadrolara EKPSS veya Kura sonuçlarına göre eğitim durumları, puanları ve /veya tercihleri çerçevesinde yerleştirilmesi sürecidir.

EKPSS, Kura ve Merkezi Yerleştirme İşlemleri Hangi Kurum Tarafından Yapılmaktadır?

Devlet Personel Başkanlığı adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılmaktadır.

EKPSS, Kura ve Yerleştirme Tarihleri Nasıl Belirlenmektedir?

Devlet Personel Başkanlığı, Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi(ÖSYM),  Sağlık ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarınca müştereken belirlenmektedir.

EKPSS Sonuçları Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?

EKPSS sonuçları 2 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda önceki sınav sonuçları geçerliliğini devam ettirecektir.

 Engelli Memur Yerleştirme İşlemleri Ne Zaman Yapılmaktadır?

EKPSS/Kura sonuçlarına göre yerleştirmelerin kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli alım talebinde bulunulduğu sürece her yıl yapılması öngörülmektedir.

 EKPSS ve Kura Başvuru Bilgileri Nasıl Duyurulmaktadır?

ÖSYM Başkanlığının (http://www.osym.gov.tr) ve Devlet Personel Başkanlığının (http://www.dpb.gov.tr) internet adreslerinde duyurulmaktadır.

EKPSS ve Kuraya Başvurular Nereye Yapılmaktadır?

Başvurular,  ikamet edilen ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne (varsa ilçe müdürlüğüne) şahsen yapılmaktadır.

Başvuruda İstenilen Belgeler Nelerdir?

1) EKPSS Aday Başvuru Formu,

2) Engelli Sağlık Kurulu Raporu,

3) Diploma veya Mezuniyet Belgesi,

4) Nüfus Cüzdanı veya Pasaport,

5) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adayların bu durumunu gösterir resmî belge/belgeleri,

6) Zihinsel engelli adayların varsa RAM raporları.

Ön Kabul ve Taahhüt Belgesi Nedir?

Birden fazla engeli olan adayın, hangi engel grubundan sınava alınacağına ilişkin olarak aday ile il

Müdürlüklerindeki görevliler tarafından imzalanan belgedir.

Ön Kabul ve Taahhüt Belgesi Sonrasında Hangi İşlem Yapılmaktadır?

EKPSS Başvuru Kılavuzunda belirtilen banka şubeleri veya internet aracılığıyla sınav/başvuru ücreti yatırılmaktadır.

ÖSYM’ye Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?

Başvuru ücretini yatıran adaylar, ÖMSS Başvuru Merkezlerine istenilen belgelerle birlikte şahsen başvururlar.    Posta ile gönderilen belgeler işleme alınmamaktadır.

EKPSS’ye Başvuruda Hangi Belgeler İstenilmektedir?

1-Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi,

2) EKPSS Aday Başvuru Formu,

3) Engelli Sağlık Kurulu Raporunun Fotokopisi,

4) Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adayların, şeker hastası olduğunu belirtir raporları,

5) Diploma, Mezuniyet Belgesi, Mezun Olabileceğini Gösteren Belge,

6) Nüfus Cüzdanı veya Pasaport,

7) Banka Dekontu.

Başvuru Kayıt Bilgileri Formu Nedir?

Başvurular yapıldıktan sonra,  ÖSYM Başvuru Merkezlerince düzenlenen, adaya ilişkin bilgileri içeren ve aday tarafından imzalanan formun adıdır.  Başvuru Kayıt Bilgileri Formu dikkatle incelenmeli, eksiklik veya yanlışlık varsa hemen Başvuru Merkezi Görevlisi uyarılarak eksik bilgi tamamlattırılmalıdır.

Elektronik Şifre Nedir?

Adayların EKPSS/Kura başvuru bilgileri ile yerleştirme tercih işlemlerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden görebilmeleri veya gerçekleştirmeleri için ÖSYM Başvuru Merkezlerince verilecek olan şifredir.

EKPSS Soruları Nasıl Hazırlanmaktadır?

EKPSS soruları; ÖSYM Başkanlığınca engelli dernek, federasyon ve konfederasyonları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile EKPSS Bilim Kurulunun görüşleri alınarak hazırlanmaktadır.

EKPSS’de Hangi Testler Uygulanmaktadır?

EKPSS’de her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olacak şekilde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanmaktadır.

EKPSS ve Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenilmektedir?

EKPSS ve yerleştirme sonuçları, adayların T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden öğrenilmektedir. Sonuçlar adayların adreslerine postalanmamaktadır.

EKPSS ve Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenilmektedir?

EKPSS ve yerleştirme sonuçları, adayların T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden öğrenilmektedir. Sonuçlar adayların adreslerine postalanmamaktadır.

EKPSS ve Kura Sonuçlarına Göre Yapılacak Yerleştirme İşlemleri Nasıl Duyurulmaktadır?

ÖSYM’nin internet adresinde yayımlanan ÖMSS Tercih Kılavuzunda duyurulmaktadır. Bu kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, tercihlerin alınması ve yerleştirmeye ilişkin tarihler ve ilgili diğer hususlar yer almaktadır.

İlan Edilen Kadrolara Kimler Tercihte Bulunabilir?

ÖMSS’ye girmiş veya kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olan adaylar tercihte bulunabilir.

Atanabilmek İçin Genel Şartlar Nelerdir?
Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Atanacağı kadro için istenilen öğrenim düzeyine sahip olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Devlet memuriyetine engel suçlardan hükümlü olmamak, Askerlikle ilişiği bulunmamak.

Atanabilmek İçin Aranılan Özel Şartlar Nelerdir?

Adayların tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan yeterlik, sertifika, bonservis, yabancı dil şartı gibi genel şartlar kapsamı dışında sahip olmaları gereken diğer şartlardır.

Genel ve Özel Şartları Taşımayan Adaylar Hakkında Hangi İşlem Uygulanmaktadır?

Adayların Tercih Kılavuzunda yer alan genel ve özel şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

Tercihler Nasıl Yapılmaktadır?

Adaylar,  Tercih Kılavuzunda yer alan kadrolardan genel ve özel şartlarını taşıdıkları en fazla 15 kadro tercihini daha önce kendilerine verilen elektronik şifre ile ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapmaktadır.

EKPSS Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Adaylar puanları ve tercih sıraları itibariyle yerleştirilmektedir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Adayın son tercihine de daha yüksek puanlı bir aday yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşemeyecektir.

Kura Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Kura sonucuna göre öncelik ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilmektedir. Kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilmekte, tercihleri arasında boş kadro kalmaması halinde ise adayın yerleştirilmesi yapılamamaktadır.

 İlkokul Mezunu Adayların Kura Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kadro kalması halinde, kalan kadrolara ilkokul mezunu adaylar tercih sırası itibariyle yine kura usulüyle yerleştirilmektedir.

Adaylar Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenecektir?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını daha önce kendilerine verilmiş olan elektronik şifre ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenecektir. Ayrıca, adaylara ve kurumlara yerleştirme sonuçlarına ilişkin postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Yerleştirilen Aday Atanmak İçin Nereye Başvuru Yapacaktır?

Bir kadroya yerleşen aday atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuru yapacaktır. Atanmak için gerekli belgeler ve bu belgelerin hangi tarihe kadar nereye teslim edileceğine ilişkin bilgiler adayın yerleştirildiği kurumdan öğrenilecektir.

 

Yazar | 2015-11-26T16:49:31+03:00 26 Kasım 2015|Kategoriler: Kamu Çalışanları|0 Yorum

Bir Cevap Yazın