2016 Yılı İdari Para Cezaları

Print Friendly, PDF & Email

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNDA

YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI

 

6735 SAYILI KANUNUN 23. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI(1.1.2016-12.8.2016)

2016 (TL)

CEZA

MİKTARI(13.8.2016-31.12.2016)

2016 (TL)

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için  

8848

 

6.000

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya  

881

 

2.400

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya  

3536

 

4.800

6735 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 440 400

 

       AÇIKLAMALAR

1-) 6735 sayılı Kanunun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

2-) İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. Bu gider, masraf ve harcamaların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanması hâlinde, bu madde gereğince ödenen tutarlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca işveren veya işveren vekilinden tahsil edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

 

Yazar | 2016-02-15T12:20:23+03:00 15 Şubat 2016|Kategoriler: Yabancı Çalışma İzinleri|0 Yorum

Bir Cevap Yazın