2021 Yılı Yasal Parametreler

Print Friendly, PDF & Email

2021 YILI DEĞİŞEN PRİME ESAS KAZANÇLAR

Günlük kazanç alt sınırı                   119,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı                  3.577,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı                894,38 TL

Aylık kazanç üst sınırı               26.831,40 TL

_____________________________________________________________

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI
(TL)
2019
CEZA MİKTARI
(TL)
2020
CEZA MİKTARI
(TL)
2021
  •   Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için
8821 10812 11.796
  •   Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya
3527 4323 4716
  •   Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya
7057 8650 9438
  •   Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için
587 719 784

AÇIKLAMALAR:

  • 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
  • 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
  • 2018 yılı idari para cezası tutarları 2017 yılı Yeniden Değerleme oranında (%14,47) artırılmıştır.
  • 2019 yılı idari para cezası tutarları 2018 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 23,73) artırılmıştır.

2021 YILINDA 5510 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

2021

-Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında (*) 3.577,50
-Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında 7.155
-Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında 17.887
-İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar içinaylık asgari ücretin üç katı tutarında (*) 10.732
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar içinaylık asgari ücretin iki katı tutarında (*) 7.155
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar içinaylık asgari ücret tutarında(*) 3.577,50
Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:
— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere,belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında 715
— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başınaaylık asgari ücretin sekizde biri tutarında 447
— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başınaaylık asgari ücretin yarısı tutarında 1788
— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın,aylık asgari ücretin iki katı tutarında 7155
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,aylık asgari ücretin iki katı tutarında 5.116.80
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar içinaylık asgari ücretin oniki katı tutarında 42.930
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar içinaylık asgari ücretin altı katı tutarında 21.465
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar içinaylık asgari ücretin üç katı tutarında 10.732
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,asgari ücretin oniki katını aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında 1.788
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında 1.788
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında 1.788
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde,aylık asgari ücretin oniki katı tutarında 42.930
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu içinaylık asgari ücretin yarısı tutarında 1.788
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,aylık asgari ücretin oniki katı tutarında 42.930
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,aylık asgari ücretin altı katı tutarında 21.465
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,aylık asgari ücretin üç katı tutarında 10.732
Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara,aylık asgari ücretin iki katı tutarında 7.155
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilereaylık asgari ücret tutarında (*) 3.577,50
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine,aylık asgari ücret tutarında (*) 3.577,50
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine,aylık asgari ücret tutarında (*) 3.577,50
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara,aylık asgari ücret tutarında (*) 3.577,50
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara,sigortalı başına aylıkasgari ücretin onda biri tutarında (*) 357
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü içinaylık asgari ücret tutarında (*) 3.577,50
Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü içinaylık asgari ücret tutarında (*) 3.577,50
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,aylık asgari ücretin beş katı tutarında 12.792
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,aylık asgari ücretin on katı tutarında 30.700,80
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,aylık asgari ücretin beş katı tutarında 17.887
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,aylık asgari ücretin iki katı tutarında 7.155
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başınaaylık asgari ücretin onda biri tutarında 357
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başınaaylık asgari ücretin yarısı tutarında 1.788
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi içinaylık asgari ücretin onda biri tutarında (*) 357
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlaraaylık asgari ücretin yarısı tutarında 1.788
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde,her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında 3.577,50
n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başınaasgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır 357
(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranında uygulanır.
6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2021 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                                (Yeniden Değerleme Oranı %9,11)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 4 – İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a 4/1-a TL
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 5.115 6.393 7.672 5.115 7.672 10.230 7.672 10.230 15.345
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 5.115 6.393 7.672 5.115 7.672 10.230 7.672 10.230 15.345
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. 12.804 16.005 19.206 12.804 19.206 25.608 19.206 25.608 38.412 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. 12.804 16.005 19.206 12.804 19.206 25.608 19.206 25.608 38.412 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. 12.796 19.194 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %9,11)
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
26/1-b 6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. 3.836 4.795 5.754 3.836 5.754 7.672 5.754 7.672 11.508 TL
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. 3.836 4.795 5.754 3.836 5.754 7.672 5.754 7.672 11.508 TL
26/1-b 6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 2.555 3.193 3.832 2.555 3.832 5.110 3.832 5.110 7.665 TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı
26/1-b 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 3.836 4.795 5.754 3.836 5.754 7.672 5.754 7.672 11.508 TL
MADDE 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 26/1-c 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. 3.836 4.795 5.754 3.836 5.754 7.672 5.754 7.672 11.508 TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı
26/1-c 5.754 7.672 11.508 TL/Yükümlülük doğması halinde
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %9,11)
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
26/1-ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 7.679 9.598 11.518 7.679 11.518 15.358 11.518 15.358 23.037 TL
MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 11.522 14.402 17.283 11.522 17.283 23.044 17.283 23.044 34.566 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
26/1-ç 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. 3.836 4.795 5.754 3.836 5.754 7.672 5.754 7.672 11.508 TL
MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 2.555 3.193 3.832 2.555 3.832 5.110 3.832 5.110 7.665 Her bir yükümlülük için  TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
MADDE 12 – Tahliye 26/1-d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. 2.555 3.193 3.832 2.555 3.832 5.110 3.832 5.110 7.665 Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %9,11)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 26/1-e 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. 3.836 4.795 5.754 3.836 5.754 7.672 5.754 7.672 11.508 TL / her yükümlülük için ayrı ayrı
26/1-e 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek. 5.115 6.393 7.672 5.115 7.672 10.230 7.672 10.230 15.345 TL
26/1-e 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. 5.115 5.115 5.115 5.115 5.115 5.115 5.115 5.115 5.115 TL
MADDE 15 – Sağlık gözetimi 26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya                       15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 TL / her çalışan için *
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %9,11)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 16 – Çalışanların bilgilendirilmesi 26/1-g 16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 TL  / her çalışan için *
MADDE 17 – Çalışanların eğitimi 26/1-ğ 17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 1.034 1.034 1.034 1.034 1.034 1.034 1.034 1.034 1.034 TL  / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı
MADDE 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 26/1-h 18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 2.555 3.193 3.832 2.555 3.832 5.110 3.832 5.110 7.665 TL  / her bir aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 20 – Çalışan temsilcisi 26/1-ı 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. 2.555 3.193 3.832 2.555 3.832 5.110 3.832 5.110 7.665 TL
26/1-ı 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. 3.836 4.795 5.754 3.836 5.754 7.672 5.754 7.672 11.508 TL
26/1-ı 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. 2.555 3.193 3.832 2.555 3.832 5.110 3.832 5.110 7.665 TL
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %9,11)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu 26/1-i 22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak. 7.672 10.230 15.345 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
26/1-i 22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek. 5.115 6.393 7.672 5.115 7.672 10.230 7.672 10.230 15.345 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 26/1-j 23/2  Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek. 12.804 16.005 19.206 12.804 19.206 25.608 19.206 25.608 38.412 TL
MADDE 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu . 26/1-k 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. 12.804 16.005 19.206 12.804 19.206 25.608 19.206 25.608 38.412 TL
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %9,11)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 25 – İşin durdurulması 26/1-l 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar
MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 26/1-m Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. 128.085 160.106 192.127 128.085 192.127 256.170 192.127 256.170 384.255 TL
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. 204.935 256.168 307.402 204.935 307.402 409.870 307.402 409.870 614.805 TL
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. 204.935 256.168 307.402 204.935 307.402 409.870 307.402 409.870 614.805 TL
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. 204.935 256.168 307.402 204.935 307.402 409.870 307.402 409.870 614.805 TL
MADDE 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 26/1-n 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. 2.555 3.193 3.832 2.555 3.832 5.110 3.832 5.110 7.665 TL  / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-o Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 Çalışan başına TL *
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-ö ** Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 Çalışan başına TL *
* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.
6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2021 Miktar (TL)
Yeniden Değerleme Oranı %9,11
MADDE 92 – Yetkili makam ve memurlar 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 27.848
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. 27.848
MADDE 96 – İşçi ve işverenin sorumluluğu
107/1-b
MADDE 107 – İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 107 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 27.848
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-ö ** Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. 774 774 774 774 774 774 774 774 774 Çalışan başına TL *
* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.
6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2021 Miktar (TL)
Yeniden Değerleme Oranı %9,11
2021 Asgari Ücret 3.577,50
DURUMU AGİ
 Bekâr 268,31
 Evli, Eşin Geliri Olan, 268,31
 Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk 308,56
 Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk 348,81
 Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk 402,47
 Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk 429,30
 Evli, Eşin Geliri Olan, Beş Çocuk 456,13
 Evli, Eşin Geliri Olmayan, 321,98
 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk 362,22
 Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk 402,47
 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk 456,13
 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk 456,13
 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Beş Çocuk 456,13

[/fusion_toggle]

BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY BİLDİRİM SÜRESİ DAYANAĞI
İŞE BAŞLAMA GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA , ŞİRKETLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR. VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
İŞİ BIRAKMA OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
NAKİL OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
ÖLÜM OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
TASFİYE VE İFLAS OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN 3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN 3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ 30 GÜN 3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY 3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ İŞLEM YÖNERGESİ
TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN 3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ İŞLEM YÖNERGESİ
2017 Yılı Cenaze Yardımı 531,00

01/01/2021 – 31/12/2021

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 3.577,50
SGK PRİMİ% 14 500,85
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 187,82
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31
DAMGA VERGİSİ% 0,759 27,15
KESİNTİLER TOPLAMI 751,60
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.825,90

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 3.577,50
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 554,51
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ %2   71,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 4.203,56
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET 3.577,50
SGK PRİMİ% 14 500,85
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78
KESİNTİLER TOPLAMI 536,63
NET ASGARİ ÜCRET 3.040,87

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 3.577,50
SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***) 554,51
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 2 71,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 4.203,56

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (268,31) TL. asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.”

HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ
Çıraklara Ödenecek Ücret ve Aday Çırak, Çırak ve
İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Prime Esas Kazançları 3.577,50/30=119,25/2=59,63*30
1.788,90

7 Nisan 2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16’ncı maddesi ile 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde.

Doğum Yardımı Yönetmeliği İçin Tıklayınız

Doğum  Yardımı

1 Çocuk İse 300,00
2 Çocuk İse 400,00
3 Çocuk İse 600,00

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

24.000 TL’ye kadar % 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası % 20
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası % 27
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası % 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası % 40

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası % 27
120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası % 35

toggle title=”İş Kanunu (4857) İdari Para Cezaları (GÜNCEL)” open=”no”]

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)
Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2019 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 23,73) 2020 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 22,58) 2021 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 9,11)
1 3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 26.027 31.903 34.809 İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
2 5 99/1-a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 219 268 292 Bu durumdaki her işçi için
3 7 99/1-b Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak 366 448 488 Bu durumdaki her işçi için
4 7/2 (f) bendi 99/2 7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak 1.464 1.792 1.958 99/1-b ceza maddesinin dört katı
5 8 99/1-c İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek 219 268 292 Bu durumdaki her işçi için
6 14 99/1-c Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak 219 268 292 Bu durumdaki her işçi için
7 28 99/1-d İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 219 268 292 Bu durumdaki her işçi için
8 29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 857 1.050 1.145 Bu durumdaki her işçi için
9 30 101 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 3.250 3.983 4.345 Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
10 32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 236 289 315 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
11 32 102/a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 236 289 315 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
12 37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 857 1.050 1.145
13 38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 857 1.050 1.145
14 39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 236 289 315 Bu durumdaki her işçi ve her ay için
15 41 102/c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 416 509 555 Bu durumdaki her işçi için
16 52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek 857 1.050 1.145
17 56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 416 509 555 Bu durumdaki her işçi için
18 57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 416 509 555 Bu durumdaki her işçi için
19 59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 416 509 555 Bu durumdaki her işçi için
20 60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 416 509 555 Bu durumdaki her işçi için
21 63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 2.292 2.809 3.064
22 64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 416 509 555 Bu durumdaki her işçi İçin
23 68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 2.292 2.809 3.064
24 69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 2.292 2.809 3.064
25 71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 2.292 2.809 3.064
26 72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 2.292 2.809 3.064
27 73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 2.292 2.809 3.064
28 74 104 Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 2.292 2.809 3.064
29 75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 2.292 2.809 3.064
30 76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 2.292 2.809 3.064
31 92/2 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 20.822 25.523 27.848
32 96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak 20.822 25.523 27.848
33 107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 20.822 25.523 27.848
Not:5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı
3 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. 21.036
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için. 167
7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için. 167
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için. 167
14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için. 167
28 99/c İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için. 167
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için. 693
30 101 İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.627
30 101 İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.627
32 102/a Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için. 191
39 102/a Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için. 191
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi,
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi. 693
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi. 693
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için. 337
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için. 337
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için. 337
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için. 337
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için. 337
63 104 Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.853
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için. 337
68 104 Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi. 1.853
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek. 1.853
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak. 1.853
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak. 1.853
73 104 Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak. 1.853
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek. 1.853
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek. 1.853
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.853
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.) 21.036
92 107 İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek. 16.829
96/1 107 İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak. 16.829
96/2 107 İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları. 16.829
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek. 16.829
Not:– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.– 2018 yılı için yeniden değerleme oranı 14,47 olarak belirlenmiştir.

– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.

İşçi Özlük Dosyası

4857 sayılı İş Kanunu‘nun İşçi Özlük Dosyası ile ilgili maddesi aşağıya alınmıştır:

“İşçi özlük dosyası ;

MADDE 75. – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.”

Söz konusu kanun metni incelendiğinde işverenlerin çalıştırdıkları tüm işçiler için işyerinde işçi özlük dosyası oluşturması gerekmektedir. Bu özlük dosyasında; tüm belge ve bilgiler üçüncü şahıslardan saklı kalmak kaydıyla:

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

– İşe başvuru formu veya dilekçesi

– İşçi kimlik bilgileri, nüfus cüzdanı sureti,

– İkametgâh İlmühaberi,

– Adli sicil kaydı,

– Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

– Uzmanlık gerektiren işlere ait sertifika fotokopisi (Ustalık Belgesi, vb.)

– Referans Mektupları ve Öz geçmiş bilgileri – CV’ si

– İş sözleşmesi, (Belirli, Belirsiz, Kısmı Süreli vb.)

– SGK Giriş ve Çıkış Bildirgesi

– Sağlık Raporu,

– Rahatsızlıklardan dolayı alınan raporlar,

– İşçiye kullandırılan ücretli/ücretsiz izinlere ait dilekçeler ve/veya izin kartları,

– Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor,

– Engelli işçi ise Engelli Raporu aslı veya fotokopisi,

– Engelli Gelir Vergisi indiriminden yararlanabilmesi için ilgili Vergi Dairesinden indirim uygulanacağına dair yazı

– Engelli işçi için İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

– Eski hükümlü ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

– Terör mağduru ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

– Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,

– Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,

– İşverenlikçe çeşitli sebeplerle verilen uyarı yazıları

– Fazla çalışma ve genel tatiller için işçinin onayının alındığı yazı,

– Fazla çalışmaları Gösteren Liste (Hangi ayda kaç saat fazla mesai yapıldığı)

– Kısa çalışma onay yazısı,

– Çalışma Belgesinin bir sureti (İşten Ayrılan İşçiler İçin)

– İhtisas gerektiren işler için Bonservis

– İbraname (İşten Ayrılan İşçiler İçin)

– İşçi işten kendi isteği ile ayrıldı ise istifa dilekçesi

– Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılan personeller için: İşçilerin adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları, doğum yeri ve tarihlerini belirten liste

– Telafi çalışması yapılıyorsa buna ilişkin liste

– İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Belgesi (Mesleki Yeterlilik Belgesi)

– İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı.

– İş sağlığı ve güvenliği araç ve gereçlerin verildiğini gösteren, araç ve gereçlerin listesi

– Hizmet Belgesi (Borçlar Kanunu Gereğince)

– AGİ Aile Durum Bildirimi

– İşçiye zimmetlenen demirbaşlar varsa, demirbaşlara ait tutanak.

– Elle Taşıma Yönetmeliği Gereğince İşçiye Eğitim Verildiğine Dair Belge

– İşçi Alacak Belgesi (Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği)

– Zorunlu BES Kesinti Belgesi

– Zorunlu BES Ara Verme Dilekçesi

– Zorunlu BES Ayrılma (Cayma) Dilekçesi

– Varsa İkale Sözleşmesi

– Genç ve Çocuk İşçi Çalıştırılıyorsa Veli Muvafakatnamesi

– Geçici iş ilişkisi ile devredilecek işçiden devir sırasında alınmış olan yazılı rıza

– İşyerinde Gece Çalışması Varsa Gece Çalışma Çizelgesi

– İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar,

bulunmalıdır.

İşçi Payı 1
İşveren Payı 2
Devlet Payı 1

01 Ocak 20121- 1 Temmuz  2021 ……….TL

Taban (01.01.2021-31.12.2021 Tarihleri arası) 3.577,50
Tavan (01.01.2021-31.12.2021 Tarihleri arası) (119.25×7.5=894,38×30) 26.831,40

Taban (01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri arası) 2.029,50
Tavan (01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri arası) (67,65×7.5×30) 15.221,40

Birinci derece engelliler için 1.500,00
– İkinci derece engelliler için 860,00
– Üçüncü derece engelliler için 380,00

– Birinci derece engelliler için 1.000,00
– İkinci derece engelliler için 530,00
– Üçüncü derece engelliler için 240,00

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Çalıştırma yükümlülüğü

MADDE 10 – (Değişik:RG-6/12/2012-28489) 

(1) İşverenler;

a) 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları, özel sektör işyerlerinde yüzde üç (Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726) engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört (Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726) engelli ile yüzde iki eski hükümlü veya (Değişik ibare:RG-18/8/2017- 30158) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi,

b) Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde 51 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç(Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726)engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört (Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726) engelli ile yüzde iki eski hükümlü veya (Değişik ibare:RG-18/8/2017- 30158) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

2021 yılı istisna rakamları :

SGK 01.01.2021 – 30.06.2021
Çocuk Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %2 ) 71,55 TL
Aile Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %10 ) 357,75 TL
SGK 01.07.2021 – 31.12.2021
Çocuk Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %2 ) 71,55 TL
Aile Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %10 ) 357,75 TL

28 Eylül 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27011

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENTLERİ

KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA

TABİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS TUTULACAK KAZANÇLARINA

DAİR TEBLİĞ

2.2.3- Aile zammı (yardımı):

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10’u oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda, aile zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret X  % 10 = İstisna Tutarı,

Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı,

Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde, bu defa ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden,

Yemek parası için;

Brüt Günlük Asgari Ücret  X  % 6 X (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası,

Çocuk zammı için;

Brüt Aylık Asgari Ücret  X  % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) X 12 Ay  = Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,

Aile zammı için ise,

Brüt Aylık Asgari Ücret  X  % 10 X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı

Yıllık Olarak Ödenen Aile Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı,

Formülü vasıtasıyla ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilecektir.

Belge
Türü

Sigortalılar

01

Hizmet Akdi ile Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar (Yabancı uyruklu sigortalılar dahil)

02

Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar

04

Yer Altında Sürekli Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)

05

Yer Altında Gruplu Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008  öncesi çalışması olanlar için)

06

Yer Üstü Gruplu Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi  çalışması olanlar için)

07

3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar

12

Geçici 20 nci Maddeye Tabi Olanlar

13

Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenler

14

Libya’da Çalışanlar

19

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Bünyesinde Oluşturulan Tesis Atölye ve Benzeri Ünitelerde Çalıştırılan Hükümlü ve Tutuklular

20

İstisna Akdine İstinaden Almanya’ya Götürülen Türk İşçiler

21

Türk İşverenler Tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülerek Çalıştırılan Türk İşçileri

22

Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ile 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar

23

Harp Malulleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar

24

Harp Malulleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar

25

Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar

28

4046 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesi Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanlar

29

Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

30

İşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

31

Harp Malulleri İle 3713 Ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

32

Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

33

İşsizlik Sigortası Hariç 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

34

Harp Malulleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

35

Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

36

İşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

37

Harp Malulleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

39

Birleşik Krallıkta İkamet Edenler ve İsviçre Vatandaşı Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmasını Talep Etmeyenler

41

Kamu İdarelerinde İş Akdi Askıda Olanlar

42

3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar

43

Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ile 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar

44

Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar

90

İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar

91

60 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar

92

90 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar

SGK Belge Türleri ve Prim Oranları Tablosu

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Hizmet Akdine İstinaden Çalışan Sigortalılar Yönünden Belge Türleri

Tabloların Tamamı İçin Tıklayınız

Eksik Gün Kodu Açıklaması
1 İstirahat:Ay içinde rapor alan sigortalılar bu kodla bildirilir. Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
3 Disiplin cezası:Sigortalılardan birine disiplin cezası verilmesi halinde bu kodla bildirim yapılır. Sigortalıya tebliğ edilen disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
4 Gözaltına alınma:Değişik nedenlerden gözaltına alınan sigortalılar bu kodla bildirilir. Gözaltına alınmaya ilişkin belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
5 Tutukluluk:Değişik nedenlerden tutuklanan sigortalılar bu kodla bildirilir. Tutuklanmaya ilişkin belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
6 Kısmi istihdam:Kısmi süreli çalıştırılan sigortalı bu kodla bildirilir. Kısmi süreli çalışmalara ait sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan yazılı iş sözleşmesi ile ispat edilir. Noter onaylı olması halinde her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder. Adi sözleşme olması halinde her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belgedir. İbraz edildiği tarihten sonra hüküm ifade eder. Geçmişe yönelik geçerli sayılmasına SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca karar verilecektir.
7 Puantaj kayıtları:Tam süreli istihdam edilen sigortalılardan bazı iş günlerinde çalışmayan veya çalıştırılmayan sigortalılar bu kodlar bildirilir. Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belgedir. İbraz edildiği tarihten sonra hüküm ifade eder. Geçmişe yönelik geçerli sayılmasına SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca karar verilecektir.
8 Grev:Sigortalıların geçici bir süre için grev yapması dolayısıyla işe gelmemesi halinde eksik günler bu kod ile bildirilir. İlgili resmî makamlardan alınan yazı ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
9 Lokavt:Lokavt halinde işçilerin eksik günleri bu kod ile bildirilir. İlgili resmî makamlardan alınan yazı ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
10 Genel hayatı etkileyen olaylar:Hayatın olağan akışına aykırı durumlar oluştuğunda eksik günler bu kod ile bildirilir. İlgili resmî makamlardan alınan yazı ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
11 Doğal afet:Sel, yangın, deprem v.b doğal afet sebepleriyle oluşan eksik günler SGK’ya bu kod ile bildirilir. İlgili resmî makamlardan alınan yazı ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
12 Birden fazla:Eksik gün sebebi birden fazla ise bu kodla bildirim yapılır. (Hem hastalıktan raporlu olması hem de kısmi istihdam olması gibi) Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.
13 Diğer Nedenler:Eksik gün nedeni sayılan nedenler arasında bulunmuyorsa, diğer nedenler kodu seçilebilir. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.
15 Devamsızlık:İşçinin mazeretsiz şekilde işe gelmemesi halinde bu kod seçilir. İşe devamsızlığa ilişkin belgeler ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belgedir. İbraz edildiği tarihten sonra hüküm ifade eder. Geçmişe yönelik geçerli sayılmasına SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca karar verilecektir.
16 Fesih tarihinde çalışmamış:Sigortalı, sözleşmenin feshinin olduğu tarihte çalışmamışsa bu kod ile bildirilir. İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte çalışılmadığına dair belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belgedir. İbraz edildiği tarihten sonra hüküm ifade eder. Geçmişe yönelik geçerli sayılmasına SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca karar verilecektir.
17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma:Ev hizmetlerinde 5510 sayılı Kanunun Ek-9 kapsamında çalışanların eksik günü olması halinde seçilecek koddur. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.
18 Kısa çalışma ödeneği:Kısa çalışma ödeneği alan sigortalılar bu kodla bildirilir. Kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
19 Ücretsiz doğum izni:Doğum yapan kadın sigortalıya analık istirahati sona erdikten sonra verilen izindir. Bu süreçte sigortalı bu kod ile bildirilir. Sigortalı ve işveren arasında imzalanan belge ile ispat edilir. Belgenin noter onaylı olması halinde her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder. Adi belge olması halinde her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belgedir. İbraz edildiği tarihten sonra hüküm ifade eder. Geçmişe yönelik geçerli sayılmasına SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca karar verilecektir.
20 Ücretsiz yol izni:Yıllık iznini bulunduğu şehirden başka şehirde geçirecek olan sigortalılara verilen izin durumunda kullanılan koddur. Yıllık izin belgesiyle ispat edilir. Yıllık izin defterinde yer alması durumunda her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
21 Diğer ücretsiz izin:Bu kod ile bahsedilen ücretsiz izin Kanunla verilmesi zorunlu olmayan ancak işçi ile işverenin anlaşması neticesinde oluşan ücretsiz izinlerdir. Sigortalı ve işveren arasında imzalanan belge ile ispat edilir. Belgenin noter onaylı olması halinde her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder. Adi belge olması halinde her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belgedir. İbraz edildiği tarihten sonra hüküm ifade eder. Geçmişe yönelik geçerli sayılmasına SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca karar verilecektir.
22 5434 SK ek 76, gm 192:5434 sayılı Emekli Sandığına bağlı çalışanların eksik günleri bu kod ile bildirilir. 5434 sayılı Kanunun Ek 76 ve Geçici 192’nci maddesine tabi olunduğunu gösterir

Belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.

23 Yarım Çalışma: Yarım çalışma ödeneği alan sigortalılar bu kodla bildirilir. Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
24 Yarım Çalışma ve Diğer Nedenler:Bu eksik gün kodu, ay içinde yarım çalışma ödeneği alırken aynı zamanda başka nedenlerle de eksik çalışma durumu olması halinde kullanılır. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.
25 Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama:Sigortalının birden fazla belge ya da kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallerde kullanılan koddur. (5746 ARGE Teşviki, yeraltı ve yerüstü işlerde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.) Her iki belge/kanun türünden bildirilen gün sayısı 30 olacağından belge ibrazı istenmez.
26 Kısmi İstihdama İzin Verilen Yabancı Uyruklu: Kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeninin seçilmesi gerekmektedir. (Örneğin eğitim kurumlarında kısmi çalışmasına izin verilen yabancı uyruklu öğretim görevlileri gibi) Resmî makamlardan alınan belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
27 Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler: Bu eksik gün kodu, ay içinde kısa çalışma ödeneği alırken aynı zamanda başka nedenlerle de eksik çalışma durumu olması halinde kullanılır. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.
28 Pandemi Ücretsiz İzin (4857 GEÇ.10.MD):4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi gereği ücretsiz izne ayrılan sigortalılar için kullanılan koddur. İşverenin tek taraflı beyanıyla gerçekleşir, sigortalının izni aranmaz. Bu kapsamdakiler nakdi ücret desteğinden yararlandığından nakdi ücret desteği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
29 Pandemi Ücretsiz İzin ve diğer:Bu eksik gün kodu, ay içinde pandemi ücret izin yanında aynı zamanda başka nedenlerle de eksik çalışma durumu olması halinde kullanılır. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.

 01 İstirahat
 03 Disiplin cezası
 04 Gözaltına alınma
 05 Tutukluluk
 06 Kısmi istihdam
 07 Puantaj kayıtları
 08 Grev
 09 Lokavt
 10 Genel hayatı etkileyen olaylar
 11 Doğal afet
 12 Birden fazla
 13 Diğer nedenler
 15 Devamsızlık
 16 Fesih tarihinde çalışmamış
 17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 18 Kısa çalışma ödeneği
 19 Ücretsiz Doğum İzni
 20 Ücretsiz Yol İzni
 21 Diğer Ücretsiz İzin
 22 5434 SK. ek 76, GM 192
23 Yarım çalışma ödeneği
24 Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler

1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8 Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle
9 Malulen emeklilik nedeniyle
10 Ölüm
11 İş kazası sonucu ölüm
12 Askerlik
13 Kadın işçinin evlenmesi
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15 Toplu işçi çıkarma
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İşyerinin kapanması
18 İşin sona ermesi
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih
26 Disiplin Kurulu kararı ile Fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30 Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
36
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma
38 Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma
39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış
41 Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler: SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle  işten ayrılışları re’sen düzenlenenler için seçilecek koddur.

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26- Disiplin kurulu kararı ile fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
36- OHAL/KHK
Jmx0O2RpdiZndDsKJmx0O3N0eWxlJmd0Owp0YWJsZSwgdGgsIHRkLCB7CiAgICBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCBibGFjazsKICAgIGNlbGxwYWRkaW5nOiAxMHB4Owp9CnAgewogICAgY2VsbHBhZGRpbmc6IDEwcHg7Cn0KJmx0Oy9zdHlsZSZndDsKJmx0O3AmZ3Q7Jmx0O3N0cm9uZyZndDtBLVByaW1lIEVzYXMgS2F6YW7Dp2xhciZsdDsvc3Ryb25nJmd0OyZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7MS0gQXPEsWwgw5xjcmV0bGVyJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDsyLSDDlmRlbWUgxZ5la2lsIHZlIFphbWFuxLFuYSBHw7ZyZSDDnGNyZXQgw4dlxZ9pdGxlcmkmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OzMtIMOcY3JldGluIEVrbGVudGlsZXJpJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDs0LSDEsGRhcmUgdmV5YSBLYXphIE1lcmNpbGVyaW5jZSBWZXJpbGVuIEthcmFyIEdlcmXEn2luY2UgWWFwxLFsYW4gw5ZkZW1lbGVyJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDs1LSBEacSfZXIgw5ZkZW1lbGVyJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDs2LSBTaWdvcnRhbMSxbGFyYSDEsHN0aXJhaGF0bMSxIMSwa2VuIMOWZGVuZW4gw5xjcmV0bGVyJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDs3LSBZxLFsbMSxayDEsHppbiDDnGNyZXRsZXJpJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDs4LSDEsHppbiBIYXLDp2zEscSfxLEmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7Qi1QcmltZSBFc2FzIE9sbWF5YW4gS2F6YW7Dp2xhciAmbHQ7L3N0cm9uZyZndDsmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OzEtIFlvbGx1a2xhciZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7Mi0gw5Zsw7xtLCBEb8SfdW0gdmUgRXZsZW5tZSBZYXJkxLFtbGFyxLEmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OzMtIEF5bsOuIFlhcmTEsW1sYXImbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OzQtIEthc2EgdGF6bWluYXTEsSB2ZXlhIGnFnyByaXNraSB6YW1sYXLEsSZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7NS0gS8SxZGVtIFRhem1pbmF0xLEmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OzYtIMSwaGJhciBUYXptaW5hdMSxJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDs3LSBBdmFucyBPbGFyYWsgw5ZkZW5lbiDDnGNyZXRsZXImbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OzgtICZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7Jmx0O2EgaHJlZj0mcXVvdDtodHRwczovL3d3dy5pbmNpcm9nbHVkYW5pc21hbmxpay5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDEvNDg1Ny1zYXlpbGkta2FudW4tbWV0bmkuZG9jJnF1b3Q7Jmd0OzQ4NTcgU2F5xLFsxLEgxLDFnyBLYW51bnVudW4mbHQ7L2EmZ3Q7Jmx0Oy9zdHJvbmcmZ3Q7IDIxIGluY2kgTWFkZGVzaW5lIEfDtnJlIEdlw6dlcnNpeiBTZWJlcGxlIFlhcMSxbGFuJmFtcDtuYnNwO0Zlc2hpbiBTb251Y3VuZGEsICZhbXA7bmJzcDvDlmRlbm1lc2luZSBLYXJhciB2ZXJpbGVuIMOWZGVtZWxlciZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7Jmx0O3N0cm9uZyZndDtWSS0gU8SwR09SVEEgUFLEsE3EsE5FIEVTQVMgT0xBTiBWRSBPTE1BWUFOIEtBWkFOw4dMQVIgKEHDh0lLTEFNQUxBUikmbHQ7L3N0cm9uZyZndDsmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7QS0gUHJpbWUgRXNhcyBLYXphbsOnbGFyJmx0Oy9zdHJvbmcmZ3Q7Jmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDs1MDYgc2F5xLFsxLEgU29zeWFsIFNpZ29ydGFsYXIgS2FudW51bnVuIDc3IG5jaSBtYWRkZXNpbmluIGJpcmluY2kgZsSxa3Jhc8SxbmRhLCDDvGNyZXQsIHByaW0sIGlrcmFtaXllIHZlIGJ1IG5pdGVsaWt0ZWtpIMOnZcWfaXRsaSBpc3RpaGtha2xhcsSxbiBwcmltZSBlc2FzIHR1dHVsYWNhxJ/EsSBiZWxpcnRpbG1pxZ90aXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDtQcmltZSBlc2FzIGJhesSxIGthemFuw6dsYXLEsW4gbml0ZWxpa2xlcmkgdmUgw6dlxZ9pdGxlcmkgYcWfYcSfxLFkYSBhw6fEsWtsYW5txLHFn3TEsXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDsmbHQ7c3Ryb25nJmd0OzEtIEFzxLFsIMOcY3JldGxlciZsdDsvc3Ryb25nJmd0OyZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7xLDFnyBLYW51bnVuYSBnw7ZyZSwgZ2VuZWwgYW5sYW1kYSDDvGNyZXQsIGJpciBraW1zZXllIGJpciBpxZ8ga2FyxZ/EsWzEscSfxLFuZGEgacWfdmVyZW4gdmV5YSDDvMOnw7xuY8O8IGtpxZ9pbGVyIHRhcmFmxLFuZGFuIHNhxJ9sYW5hbiB2ZSBuYWtkZW4gw7ZkZW5lbiBtZWJsw6LEn8SxIGthcHNhci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O0hpem1ldGluIGthcsWfxLFsxLHEn8SxIG9sYW4gw7xjcmV0LCBwYXJhIHZleWEgYXluJmFtcDtuYnNwOyBvbGFyYWsgc2HEn2xhbmFuIG1lbmZhYXRsZXJkaXIuIMOcY3JldGluIGF5biBvbGFyYWsgdmVyaWxtZXNpIGhhbGluZGUgYnVudW4gcGFyYSBpbGUgdGVtc2lsIGVkaWxlYmlsaXIgYmlyIG1lbmZhYXQgb2xtYXPEsSB2ZSBha2l0dGVuIHZleWEgS2FudW5kYW4gZG/En21hc8SxIGdlcmVraXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDtGYXpsYSBtZXNhaSDDvGNyZXRpLCBoYWZ0YSB0YXRpbGksIHVsdXNhbCBiYXlyYW0gdmUgZ2VuZWwgdGF0aWwgw7xjcmV0bGVyaSwgZWsgZ8O2cmV2IMO8Y3JldGkgZGUgYXPEsWwgw7xjcmV0ZSBkYWhpbGRpci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0Ozc3IG5jaSBtYWRkZW5pbiBiaXJpbmNpIGbEsWtyYXPEsW7EsW4gKGEpIGJlbmRpIHV5YXLEsW5jYSDDvGNyZXRsZXJpbiBicsO8dCB0b3BsYW3EsSBoYWsgZWRpbGRpa2xlcmkgYXlsYXIgaXRpYmFyaXlsZSBwcmltZSB0w6JiaSB0dXR1bGFjYWt0xLFyLiBZYW5pLCBwcmltZSB0w6JiaSB0dXR1bGFiaWxtZXNpIGnDp2luIMO8Y3JldGluIMO2ZGVubWVzaSDFn2FydMSxIHlva3R1ci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7Mi0gw5ZkZW1lIMWeZWtpbCB2ZSBaYW1hbsSxbmEgR8O2cmUgw5xjcmV0IMOHZcWfaXRsZXJpJmx0Oy9zdHJvbmcmZ3Q7Jmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDsmbHQ7c3Ryb25nJmd0O2EpIFphbWFuIEJpcmltaW5lIEfDtnJlIMOcY3JldCZsdDsvc3Ryb25nJmd0OyZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7w5xjcmV0LCBiZWxpcmxpIHphbWFuIGJpcmltbGVyaSBpw6dlcmlzaW5kZSB5YXDEsWxhbiBoaXptZXRpbiBrYXLFn8SxbMSxxJ/EsSBpc2UsIHphbWFuIGVzYXPEsW5hIGfDtnJlIGJpciDDvGNyZXQga2FyYXJsYcWfdMSxcsSxbG3EscWfIGRlbWVrdGlyLiBTYWF0IGJhxZ/EsW5hLCBnw7xuZGVsaWssIGhhZnRhbMSxaywgYXlsxLFrIMO8Y3JldCBnaWJpLiZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7Jmx0O3N0cm9uZyZndDtiKSDEsMWfYmlyaW1pIEVzYXPEsW5hIEfDtnJlIMOcY3JldCZsdDsvc3Ryb25nJmd0OyZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7xLDFn8OnaSB0YXJhZsSxbmRhbiB5YXDEsWxhY2FrIGnFn2luIGJlaGVyIHBhcsOnYXPEsW5hIHZleWEga2lsb3N1bmEgdmV5YSBtZXRyZWthcmVzaW5lIHZleWEgbWV0cmVrw7xww7xuZSBnw7ZyZSBiaXIgw7xjcmV0IGthcmFybGHFn3TEsXLEsWxtxLHFnyBpc2UsIGnFnyBiaXJpbWluZSBnw7ZyZSBiaXIgw7xjcmV0IGJhaGlzIGtvbnVzdSBkZW1la3Rpci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7YykgR8O2dMO8csO8IMOcY3JldCZsdDsvc3Ryb25nJmd0OyZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7R8O2dMO8csO8IMO8Y3JldCwgYml0aXJpbG1lc2kgZ2VyZWtsaSZhbXA7bmJzcDsgYmlyIGnFn2luIHNvbnVjdW5hIGfDtnJlIGhlc2FwbGFuYW4gYmlyIMO8Y3JldCDFn2VrbGlkaXIuIFV5Z3VsYW1hZGEgYmlyaW0gdGVzcGl0aW5pbiBnw7zDpyBvbGR1xJ91IHZleWEgc2VyaSBvbGFyYWsgeWFwxLFsbWFzxLEgbcO8bWvDvG4gb2xtYXlhbiB2ZXlhIGdlbmVsbGlrbGUgZGV2YW1sxLFsxLFrIGfDtnN0ZXJtZXlpcCBiaXIgc8O8cmUgc29ucmEgYml0ZWNlayBvbGFuIGnFn2xlcmRlIGnFn2luIHNvbnVjdW5hIGfDtnJlIMO8Y3JldGluIGthcmFybGHFn3TEsXLEsWxtYXPEsSBoYWxpbmRlIGfDtnTDvHLDvCB0b3B0YW4gw7xjcmV0dGVuIHPDtnogZWRpbGlyLiZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7Jmx0O3N0cm9uZyZndDtkKSBCZWxpcnNpeiBaYW1hbiB2ZSBNaWt0YXIgw5x6ZXJpbmRlbiDDlmRlbmVuIMOcY3JldGxlciAmbHQ7L3N0cm9uZyZndDsmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q74oCTIEvDonJkYW4gSGlzc2UgxZ5la2xpbmRlIMOWZGVuZW4gw5xjcmV0Jmx0Oy9zdHJvbmcmZ3Q7Jmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDvDnGNyZXRpbiwgacWfw6dpbmluIGRhaGEgdmVyaW1saSDDp2FsxLHFn21hc8SxbsSxIHNhxJ9sYW1hayBpw6dpbiBrw6JyZGFuIGhpc3NlIMWfZWtsaW5kZSBrYXLFn8SxbGFubWFzxLEgaGFsaW5kZSwga8OicmEgacWfdGlyYWsgxZ9la2xpbmRlIGJpciDDvGNyZXQgYWxtYXPEsSBpbGUga8OiciBvcnRha2zEscSfxLEgaGFsaW5pbiBrYXLEscWfdMSxcsSxbG1hbWFzxLEgZ2VyZWtpci4gSGl6bWV0aW5pIGnFn3ZlcmVuZSBrw6JyZGFuIGhpc3NlIGFsYXJhayB0YWhzaXMgZWRlbiBraW1zZSwgacWfaSBpxZ92ZXJlbmluIGVtaXIgdmUgdGFsaW1hdMSxIGFsdMSxbmRhIHnDvHLDvHTDvHlvcnNhIGhpem1ldCBha2RpIHPDtnoga29udXN1IG9sdXIuIMWeYXlldCBpxZ8gc2FoaWJpIGlsZSBhcmFzxLFuZGEgaGVtIGvDonJhLCBoZW0gemFyYXJhIGthdMSxbG1hIMWfZWtsaW5kZSBiaXIgaWxpxZ9raSBtZXZjdXRzYSBidSB0YWt0aXJkZSBvcnRha2zEsWsgc8O2emxlxZ9tZXNpIHZhciBkZW1la3Rpci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q74oCTIEtvbWlzeW9uIMOcY3JldGkmbHQ7L3N0cm9uZyZndDsmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O1V5Z3VsYW1hZGEgYmF6xLEgacWfw6dpbGVyZSB5YXB0xLFrbGFyxLEgdmV5YSB5YXDEsWxtYXPEsW5hIGFyYWPEsSBvbGR1a2xhcsSxIGnFn2xlcmluIGRlxJ9lcmkgw7x6ZXJpbmRlbiBnZW5lbGxpa2xlIGJpciB5w7x6ZGUgb3JhbsSxIHRlc3BpdCBlZGlsZXJlayDDvGNyZXQgw7ZkZW5kacSfaSBnw7Zyw7xsbWVrdGVkaXIuICjDlnJuZcSfaW4sIGJpciB0ZXpnw6JodGFyxLFuIHNhdHTEscSfxLEgbWFsbGFyxLFuIHNhdMSxxZ8gZGXEn2VyaSDDvHplcmluZGVuICUgMyB0dXRhcsSxbmRhIGJpciDDvGNyZXQgYWxtYXPEsSB2ZXlhIGJpciBkb2t0b3J1biBwb2xpa2xpbmlrdGUgbXVheWVuZSBldHRpxJ9pIGhlciBoYXN0YSBiYcWfxLFuYSB2aXppdGUgw7xjcmV0aSB0dXRhcsSxbsSxbiBiZWxsaSBiaXIgecO8emRlc2luaSDDvGNyZXQgb2xhcmFrIGFsbWFzxLEgZ2liaS4pJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDtLb21pc3lvbiDDvGNyZXRpIHZleWEga8OicmEga2F0xLFsbWEgZ2liaSBiZWxpcnNpeiB6YW1hbiB2ZSBtaWt0YXIgw7x6ZXJpbmRlbiDDvGNyZXQgYWxhbiBzaWdvcnRhbMSxbGFyxLFuIHByaW0gdmUgw7ZkZW5la2xlcmluaW4gaGVzYWLEsW5kYSBlc2FzIHR1dHVsYWNhayBnw7xubMO8ayBrYXphbsOnbGFyxLEgNTA2IHNhecSxbMSxIEthbnVudW4gNzcgaW5jaSBtYWRkZXNpbmluIGTDtnJkw7xuY8O8IGbEsWtyYXPEsW5hIGlzdGluYWRlbiBCYWthbmxhciBLdXJ1bHUga2FyYXLEsSBpbGUgYmVsaXJsZW5tZWt0ZWRpci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O0fDvG5sw7xrLGhhZnRhbMSxayB2ZXlhIGF5bMSxayBvbGFyYWsgYmVsaXJsaSBiaXIgw7xjcmV0ZSBkYXlhbm3EscWfIG9sbWF5xLFwIGRhLCBrb21pc3lvbiDDvGNyZXRpIHZlIGvDonJhIGthdMSxbG1hIGdpYmkgYmVsaXJzaXogemFtYW4gdmUgbWlrdGFyIMO8emVyaW5kZW4gw7xjcmV0IGFsYW4gc2lnb3J0YWzEsWxhcsSxbiBwcmltIHZlIMO2ZGVuZWtsZXJpbmluIGhlc2FixLEsIDUwNiBzYXnEsWzEsSBLYW51bnVuIGRlxJ9pxZ9payA3OCBpbmNpIG1hZGRlc2luZSBnw7ZyZSB0ZXNwaXQgZWRpbGVuIHByaW1lIGVzYXMgZ8O8bmzDvGsga2F6YW5jxLFuIGFsdCBzxLFuxLFyxLEgw7x6ZXJpbmRlbiB5YXDEsWxtYWt0YWTEsXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDs0ODU3IHNhecSxbMSxIMSwxZ8gS2FudW51bmEgZ8O2cmUgMTYgeWHFn8SxbmRhbiBiw7x5w7xrbGVyIGnDp2luIGJlbGlybGVuZW4gZ8O8bmzDvGsgYXNnYXLDriDDvGNyZXRsZXIgaWxlIDE2IHlhxZ/EsW5kYW4ga8O8w6fDvGtsZXIgacOnaW4gYmVsaXJsZW5lbiBnw7xubMO8ayBhc2dhcsOuIMO8Y3JldGxlcmluIDUwNiBzYXnEsWzEsSBLYW51bnVuIDc4IGluY2kgbWFkZGVzaW5lIGfDtnJlIHRlc3BpdCBlZGlsZW4gcHJpbWUgZXNhcyBnw7xubMO8ayBrYXphbmPEsW4gYWx0IHPEsW7EsXLEsW7EsW4gw7xzdMO8bmRlIG9sbWFzxLEgaGFsaW5kZSwgcHJpbSB2ZSDDtmRlbmVrbGVyIGJ1IMO8Y3JldGxlciDDvHplcmluZGVuIGhlc2FwbGFuYWNha3TEsXIuICgxNi01NyBFayBnZW5lbGdlKSZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7RGnEn2VyIHRhcmFmdGFuLCA3Ny4gbWFkZGVuaW4gYmXFn2luY2kgZsSxa3Jhc8SxbmRhLCDigJzFnnUga2FkYXIga2ksIHNpZ29ydGFsxLFuxLFuIGF5csSxY2EgYmVsaXJsaSBiaXIga2F6YW5jxLEgdmFyc2EsIGJ1IHRha2RpcmRlIHByaW0gdmUgw7ZkZW5la2xlcmluIGhlc2FixLFuZGEgZXNhcyB0dXR1bGFjYWsgZ8O8bmzDvGsga2F6YW5jxLEsIHl1a2FyxLFkYWtpIGbEsWtyYXlhIGfDtnJlIGhlc2FwIGVkaWxlY2VrIGfDvG5sw7xrIGthemFuY8SxbmEgYmVsaXJsaSBrYXphbmPEsSDDvHplcmluZGVuJmFtcDtuYnNwOyBoZXNhcGxhbmFjYWsgZ8O8bmzDvGsga2F6YW5jxLFuIGlsYXZlc2kgc3VyZXRpeWxlIGJ1bHVudXLigJ0gaMO8a23DvCB5ZXIgYWxtxLHFnyBidWx1bmR1xJ91bmRhbiwga29taXN5b24gw7xjcmV0aSB2ZXlhIGvDonJkYW4gaGlzc2UgxZ9la2xpbmRlIMO8Y3JldCBhbGFuIHNpZ29ydGFsxLEgYXluxLEgemFtYW5kYSBheWzEsWsgYmVsaXJsaSBiaXIgw7xjcmV0IGRlIGFsxLF5b3JzYSwgc2lnb3J0YSBwcmltbGVyaW5lIGVzYXMgZ8O8bmzDvGsga2F6YW5jxLEsIEJha2FubGFyIEt1cnVsdW5jYSB0ZXNwaXQgZWRpbG1pxZ8gb2xhbiBnw7xubMO8ayBrYXphbmPEsW4gw7xzdMO8bmUgYXlyxLFjYSBhbGTEscSfxLEgZ8O8bmzDvGsga2F6YW5jxLFuIGRhIGlsYXZlc2kgc3VyZXRpeWxlIGJ1bHVuYWNhayB2ZSBzaWdvcnRhIHByaW1sZXJpbmluIGhlc2FixLFuZGEgYnUgZ8O8bmzDvGsga2F6YW7DpyBlc2FzIGFsxLFuYWNha3TEsXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDsmbHQ7c3Ryb25nJmd0OzMtIMOcY3JldGluIEVrbGVudGlsZXJpJmx0Oy9zdHJvbmcmZ3Q7Jmx0O3N0cm9uZyZndDsmYW1wO25ic3A7JmFtcDtuYnNwOyAmbHQ7L3N0cm9uZyZndDsmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O1NpZ29ydGFsxLFsYXJhIGFzxLFsIMO8Y3JldGxlcmluZGVuIGJhxZ9rYSBwcmltLCBpa3JhbWl5ZSBnaWJpIMOnZcWfaXRsaSBpc2ltbGVybGUgeWFwxLFsYW4gw7ZkZW1lbGVyaW4gYnLDvHQgdG9wbGFtxLFuxLFuLCDDtmRlbmRpxJ9pIGF5IGl0aWJhcml5bGUgcHJpbWUgZXNhcyB0dXR1bGFjYcSfxLEgNzcuJmFtcDtuYnNwOyBtYWRkZW5pbiAxL2IgZsSxa3Jhc8SxbsSxbiBow7xrbcO8IGljYWLEsWTEsXIuIEJ1IG5pdGVsaWt0ZWtpIMO2ZGVtZWxlciBhxZ9hxJ/EsWRhIGJlbGlydGlsbWnFn3Rpci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7YSkgUHJpbWxlciAow4dhbMSxxZ9tYSwgU2F0xLHFnywgRGV2YW1sxLFsxLFrLCDEsHN0aWhzYWwgUHJpbWksIMSwZGFyZWNpIFByaW1pKSZhbXA7bmJzcDsmbHQ7L3N0cm9uZyZndDsmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O1V5Z3VsYW1hZGEgYmlyIMOnb2sgacWfeWVybGVyaW5kZSDDvHJldGltaSBhcnR0xLFybWFrIHZlIMOnYWzEscWfYW5sYXLEsSB0ZcWfdmlrIGV0bWVrIGFtYWPEsXlsYSZhbXA7bmJzcDsgw6dlxZ9pdGxpIGlzaW0gdmUgxZ9la2lsbGVyZGUgcHJpbWxlciDDtmRlbm1la3RlZGlyLiBCdW5sYXIgZmVyZMOuIHZleWEgdG9wbHUgacWfIHPDtnpsZcWfbWVzaW5kZW4gZG/En2R1xJ91IGdpYmkgacWfdmVyZW4gdGFyYWbEsW5kYW4gc8O2emxlxZ9tZSBkxLHFn8SxIGJpciDFn2VraWxkZSBkZSDDtmRlbm1pxZ8gb2xhYmlsaXIuIFPDtnoga29udXN1IHByaW1sZXIsIMO2ZGVuZGnEn2kgYXnEsW4ga2F6YW5jxLFuYSBkYWhpbCBlZGlsZXJlayBwcmltZSB0YWJpIHR1dHVsYWNha3TEsXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDsmbHQ7c3Ryb25nJmd0O2IpIMSwa3JhbWl5ZSAoQmF5cmFtIMSwa3JhbWl5ZXNpLCBZxLFsYmHFn8SxIMSwa3JhbWl5ZXNpLCBUZW1ldHTDvCDEsGtyYW1peWVzaSApJmx0Oy9zdHJvbmcmZ3Q7Jmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDvEsMWfw6dpbGVyZSBnZcOnbWnFnyBoaXptZXRsZXJpbmkgw7Zkw7xsbGVuZGlybWVrIHZlIGdlbGVjZWt0ZWtpIGhpem1ldGxlcmluaSDDtnplbmRpcm1layBhbWFjxLF5bGEgw6dlxZ9pdGxpIHphbWFuIHZlIHZlc2lsZWxlcmxlIGlrcmFtaXllIGFkxLEgYWx0xLFuZGEgeWFwxLFsYW4gw7ZkZW1lbGVyZGUgcHJpbWUgZXNhcyB0dXR1bGFjYWt0xLFyLiZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7w5ZkZW5tZXNpIEthbnVuZGFuIHZleWEgc8O2emxlxZ9tZWxlcmRlbiBkb8SfYW4gaWtyYW1peWVsZXIsIHNpZ29ydGFsxLFuxLFuIGhpem1ldCBha2RpbmluIHNvbiBidWxtYXPEsW5kYW4gZXZ2ZWwgw7ZkZW5tZXNpIMWfYXJ0xLF5bGEgcHJpbWUgdMOiYmkgdHV0dWxhY2FrdMSxci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O0thbXUga2VzaW1pbmRlIMOnYWzEscWfYW4gacWfw6dpbGVyZSwgNjc3MiBzYXnEsWzEsSDigJxEZXZsZXQgdmUgT25hIEJhxJ9sxLEgTcO8ZXNzZXNlbGVyZGUgw4dhbMSxxZ9hbiDEsMWfw6dpbGVyZSDEsGxhdmUgVGVkaXllIFlhcMSxbG1hc8SxIEhha2vEsW5kYSBLYW51buKAnSBhIGlzdGluYWRlbiBpa3JhbWl5ZSDDtmRlbm1la3RlZGlyLiZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7QW7EsWxhbiBLYW51bnVuIDEuIG1hZGRlc2kga2Fwc2FtxLFuYSBnaXJlbiBkYWlyZSB2ZSBtw7xlc3Nlc2VsZXIgdGFyYWbEsW5kYW4gw7ZkZW5lbiBpa3JhbWl5ZWxlcmRlbiBiaXJpc2luaW4sIGJ1IGthbnVuYSBnw7ZyZSDDtmRlbmRpxJ9pbmluIGthYnVsw7wgaWxlIHNpZ29ydGEgcHJpbWluZSB0w6JiaSB0dXR1bG1hbWFzxLEgZ2VyZWtpci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O8Swa2luY2kgaWtyYW1peWUgaXNlLCA2NzcyIHNhecSxbMSxIEthbnVudW4gMyDDvG5jw7wgbWFkZGVzaSBow7xrbcO8IGdlcmXEn2luY2UsIEJha2FubGFyIEt1cnVsdSBrYXJhcsSxbmEgaXN0aW5hdCBlZGl5b3JzYSwgYnUgZGEgc2lnb3J0YSBwcmltaW5lIHTDomJpIG9sbWF5YWNha3TEsXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDtCdW5hIGthcsWfxLFsxLFrLCBpa2luY2kgaWtyYW1peWVuaW4sIEJha2FubGFyIEt1cnVsdSBrYXJhcsSxbmEgaXN0aW5hZGVuIGRlxJ9pbCBkZSwgdG9wbHUgc8O2emxlxZ9tZSwgcHJpbSB0YWxpbWF0xLEgdmV5YSB5w7ZuZXRpbSBrdXJ1bHUga2FyYXLEsSB2Yi4gZ2VyZcSfaW5jZSDDtmRlbm1lc2kgaGFsaW5kZSZhbXA7bmJzcDsgc2lnb3J0YSBwcmltbGVyaW5lIHTDomJpIHR1dHVsYWNha3TEsXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDtEacSfZXIgdGFyYWZ0YW4sIDY3NzIgc2F5xLFsxLEgRGV2bGV0IHZlIE9uYSBCYcSfbMSxIE3DvGVzc2VzZWxlcmRlIMOHYWzEscWfYW4gxLDFn8OnaWxlcmUgxLBsYXZlIFRlZGl5ZSBZYXDEsWxtYXPEsSBIYWtrxLFuZGEgS2FudW5hIDI0NDggc2F5xLFsxLEgS2FudW5sYSBla2xlbmVuIOKAnCBFayBNYWRkZSAx4oCdIGRlIOKAnGJ1IEthbnVuIHV5YXLEsW5jYSBpxZ/Dp2lsZXJlIHlhcMSxbGFuIGlsYXZlIHRlZGl5ZWxlcmRlbiBheXLEsSBvbGFyYWssIGhlciB5xLFsIGnDp2luIGhlciBiaXJpIGJpciBheWzEsWsgaXN0aWhrYWtsYXLEsSB0dXRhcsSxbsSxLCAoaGFmdGFsxLFrIHZlIGdlbmVsIHRhdGlsIMO8Y3JldGxlcmkgZGFoaWwpIGdlw6dtZW1layDFn2FydMSxeWxhIHRvcGx1IGnFnyBzw7Z6bGXFn21lbGVyaSBpbGUgZW4gw6dvayBpa2kgaWtyYW1peWUgZGFoYSB2ZXJpbGViaWxpcuKAnSBow7xrbcO8IHllciBhbG3EscWfdMSxci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OzY3NzIgc2F5xLFsxLEgS2FudW51biA0IMO8bmPDvCBtYWRkZXNpbmluIGlraW5jaSBmxLFrcmFzxLFuZGEgaWxhdmUgdGVkaXllbGVyZGVuIHNpZ29ydGEgcHJpbWxlcmluaW4ga2VzaWxtZXllY2XEn2kgaMO8a21lIGJhxJ9sYW5txLHFnyBvbGR1xJ91IGhhbGRlLCAyNDQ4IHNhecSxbMSxIEthbnVuZGEgw7ZkZW5lY2VrIGlraSBpa3JhbWl5ZWRlbiBzaWdvcnRhIHByaW1pIGtlc2lsbWV5ZWNlxJ9pIHlvbHVuZGEgYmlyIGjDvGvDvG0gYnVsdW5tYWTEscSfxLFuZGFuLCBidSBLYW51bmEgaXN0aW5hZGVuIHZlIHRvcGx1IHPDtnpsZcWfbWUgZ2VyZcSfaW5jZSDDtmRlbm1lc2kgZ2VyZWtlbiBpa2kgaWtyYW1peWVkZW4gc2lnb3J0YSBwcmltaSBrZXNpbG1lc2kgZ2VyZWttZWt0ZWRpci4gWWFuaSA2NzcyIHNhecSxbMSxIEthbnVuYSBnw7ZyZSDDtmRlbmVuIDUyIHlldm1peWUgdHV0YXLEsSBwcmltZSB0w6JiaSBkZcSfaWwsIDI0NDggc2F5xLFsxLEgS2FudW5hIGfDtnJlIMO2ZGVuZW4gNjAgeWV2bWl5ZSB0dXRhcsSxIGlzZSBwcmltZSB0w6JiaSBvbG1ha3RhZMSxci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7LUrDvGJpbGUgxLBrcmFtaXllc2kmbHQ7L3N0cm9uZyZndDsmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O0JlbGxpIGJpciBoaXptZXQgecSxbMSxbsSxIGRvbGR1cnVwLCBpxZ95ZXJpbmRlbiBheXLEsWxtxLHFnyBzaWdvcnRhbMSxbGFyYSBqw7xiaWxlIGlrcmFtaXllc2kgYWTEsSBhbHTEsW5kYSB5YXDEsWxhbiDDtmRlbWVsZXIsIHRhem1pbmF0IG1haGl5ZXRpbmRlIG9sZHXEn3VuZGFuIHZlIMO2emVsbGlrbGUgYnUga2FiaWwgw7ZkZW1lbGVyIHNpZ29ydGFsxLFsxLHEn8SxbiBzb25hIGVybWVzaW5kZW4gc29ucmEgeWFwxLFsZMSxxJ/EsW5kYW4gcHJpbWUgdMOiYmkgdHV0dWxtYW1hc8SxIGdlcmVrbWVrdGVkaXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDsmbHQ7c3Ryb25nJmd0O+KAkyBNZXNsZWtpIEXEn2l0aW0gR8O2cmVuIMOWxJ9yZW5jaWxlcmUgw5ZkZW5lbiDEsGtyYW1peWVsZXImbHQ7L3N0cm9uZyZndDsmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OzMzMDggc2F5xLFsxLEgw4fEsXJha2zEsWsgdmUgTWVzbGVrIEXEn2l0aW1pIEthbnVudSBrYXBzYW3EsW5hIGdpcmVuIGnFn2xldG1lbGVyZGUgbWVzbGVrw64gZcSfaXRpbSBnw7ZyZW4gw7bEn3JlbmNpbGVyZSBpxZ95ZXJpIHNhaGlwbGVyaSB0YXJhZsSxbmRhbiDDtmRlbmVjZWsgb2xhbiBpa3JhbWl5ZWxlcmluLCBidSDDtsSfcmVuY2lsZXJpbiBzaWdvcnRhIHByaW1sZXJpbmluIHPDtnoga29udXN1IEthbnVudW4gMjUgaW5jaSBtYWRkZXNpbmluIGTDtnJkw7xuY8O8IGbEsWtyYXPEsSB1eWFyxLFuY2Ega2VuZGlsZXJpbmUgw7ZkZW5tZXNpIGdlcmVrZW4gYXNnYXJpIMO8Y3JldGluICUgNTAgc2kgw7x6ZXJpbmRlbiBoZXNhcGxhbm1hc8SxIGdlcmVrdGnEn2luZGVuIHNpZ29ydGEgcHJpbWluaW4gaGVzYWLEsW5kYSBuYXphcmEgYWzEsW5tYW1hc8SxIGdlcmVrbWVrdGVkaXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDsmbHQ7c3Ryb25nJmd0O2MpIEhha2vEsSBIdXp1cmxhciAoVG9wbGFudMSxIFBhcmFzxLEpJmx0Oy9zdHJvbmcmZ3Q7Jmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDtVeWd1bGFtYWRhIGJhesSxIGfDtnJldmxlcmluIGtvbWlzeW9uLCBrb21pdGUsIFnDtm5ldGltIGt1cnVsdSBnaWJpIG9yZ2FubGFyxLFuIHRvcGxhbnTEsWxhcsSxbmEga2F0xLFsbWFrIHN1cmV0aXlsZSB5YXDEsWxkxLHEn8SxIHZlIGthdMSxbGFubGFyYSB0b3BsYW50xLEgdmV5YSBzYWF0IGJhxZ/EsW5hIGhha2vEsSBodXp1ciBhZMSxIGFsdMSxbmRhIHBhcmEgw7ZkZW5kacSfaSBnw7Zyw7xsbWVrdGVkaXIuIEJ1IGdpYmkgZ8O2cmV2bGVyIGdlbmVsbGlrbGUgc2XDp2ltbGUgZ2VsZW5sZXIgdGFyYWbEsW5kYW4geWFwxLFsZMSxxJ/EsSB2ZSBzaWdvcnRhbMSxIHNhecSxbG1hZMSxa2xhcsSxIGnDp2luIGhha2vEsSBodXp1ciBhbGFubGFyxLFuIGR1cnVtbGFyxLFuxLFuIGJ1bmEgZ8O2cmUgaW5jZWxlbm1lc2kgdmUgc2lnb3J0YWzEsSBhZGRlZGlsbWVsZXJpIGdlcmVrdGnEn2kgYW5sYcWfxLFsZMSxxJ/EsSB0YWtkaXJkZSwgaGFra8SxIGh1enVydW4gw7xjcmV0IHZhc2bEsSB0YcWfxLFkxLHEn8SxIG5hemFyYSBhbMSxbmFyYWsgcHJpbWUgdMOiYmkgdHV0dWxtYXPEsSBzaWdvcnRhbMSxIGRlxJ9pbGxlciBpc2UgcHJpbWUgdGFiaSB0dXR1bG1hbWFzxLEgZ2VyZWtpci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7ZCkgRWxlbWFuIFRlbWluaW5kZWtpIEfDvMOnbMO8ayBaYW1txLEsIEvEsWRlbSBaYW1txLEmbHQ7L3N0cm9uZyZndDsmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O8SwxZ92ZXJlbmxlciB0YXJhZsSxbmRhbiBtZXNsZcSfaW4gw7Z6ZWxsacSfaSBnw7Z6IMO2bsO8bmRlIGJ1bHVuZHVydWxhcmFrIGJhesSxIHBlcnNvbmVsZSDigJxlbGVtYW4gdGVtaW5pbmRla2kgZ8O8w6dsw7xrIHphbW3EseKAnSwgYmF6xLEgcGVyc29uZWxlIGRlIGvEsWRlbWxlcmluZSB2ZSBnw7xuZGVsaWtsZXJpbmUgZWtsZW5tZWsgc3VyZXRpeWxlIOKAnGvEsWRlbSB6YW1txLHigJ0gYWTEsSBhbHTEsW5kYSBwYXJhIMO2ZGVubWVrdGUgb2xkdcSfdW5kYW4sIGJ1bmxhcsSxbiDDvGNyZXQgbml0ZWxpxJ9pbmRlIGthYnVsIGVkaWxlcmVrIHNpZ29ydGEgcHJpbWluZSB0w6JiaSB0dXR1bG1hc8SxIGdlcmVrbWVrdGVkaXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDsmbHQ7c3Ryb25nJmd0OzQtxLBkYXJlIHZleWEgS2F6YSBNZXJjaWxlcmluY2UgVmVyaWxlbiBLYXJhciBHZXJlxJ9pbmNlIFlhcMSxbGFuIMOWZGVtZWxlciZsdDsvc3Ryb25nJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7JmFtcDtuYnNwOyZhbXA7bmJzcDsmYW1wO25ic3A7JmFtcDtuYnNwOyAmbHQ7L3N0cm9uZyZndDsmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O1NpZ29ydGFsxLFsYXJhLCB0b3BsdSBzw7Z6bGXFn21lIGjDvGvDvG1sZXJpIHV5YXLEsW5jYSDDtmRlbmVuIHByaW0saWtyYW1peWUgdmUgYnUgbml0ZWxpa3Rla2kgaGVyIMOnZcWfaXQgaXN0aWhrYWt0YW4sIMO2ZGVuZGnEn2kgYXnEsW4ga2F6YW5jxLFuYSBkYWhpbCBlZGlsZXJlayBzaWdvcnRhIHByaW1pIGtlc2lsZWNla3Rpci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O0tlbmRpc2luZSA1MDYgc2F5xLFsxLEgS2FudW51biA3Ny4gbWFkZGVzaW5pbiAoYikgZsSxa3Jhc8SxbmRhIGJlbGlydGlsZW4gcHJpbSwgaWtyYW1peWUgdmUgYnUgbml0ZWxpa3RlIGJpciBpc3RpaGthayDDtmRlbmVuIHNpZ29ydGFsxLFuxLFuIMO2ZGVtZW5pbiB5YXDEsWxkxLHEn8SxIGF5ZGEgZmlpbGVuIMOnYWzEscWfdMSxxJ/EsSB2ZSDDvGNyZXQgYWxkxLHEn8SxIGfDvG4gc2F5xLFzxLFuxLFuIMOnZcWfaXRsaSBuZWRlbmxlcmxlIDMwIGfDvG5kZW4gYXogb2xtYXPEsSBoYWxpbmRlIG8gYXkgacOnaW5kZWtpIHRvcGxhbSBrYXphbmPEsSwgw7xjcmV0IGFsZMSxxJ/EsSBnw7xuIHNhecSxc8SxbmEgYsO2bMO8bmVyZWssIEthbnVudW4gZGXEn2nFn2lrIDc4IG5jaSBtYWRkZXNpbmUgZ8O2cmUgdGVzcGl0IGVkaWxtacWfIG9sYW4gYXNnYXJpIHZlIGF6YW1pIGthemFuw6cgc8SxbsSxcmxhcsSxIGRhIGfDtnogw7Zuw7xuZSBhbMSxbm1hayBzdXJldGl5bGUgcHJpbWUgdMOiYmkgdHV0dWxhY2FrdMSxci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7NS0gRGnEn2VyIMOWZGVtZWxlciZhbXA7bmJzcDsmYW1wO25ic3A7JmFtcDtuYnNwOyZhbXA7bmJzcDsmYW1wO25ic3A7JmFtcDtuYnNwOyAmbHQ7L3N0cm9uZyZndDsmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O0JhesSxIGnFn3ZlcmVubGVyY2Ugc2lnb3J0YWzEsWxhcmE7IHRvcGx1IGnFnyBzw7Z6bGXFn21lc2kgdXlhcsSxbmNhIGthcmFybGHFn3TEsXLEsWxtxLHFnyBvbHVwIG9sbWFkxLHEn8SxIMO8emVyaW5kZSBkdXJ1bG1ha3PEsXrEsW4gbWFrYW0gdGF6bWluYXTEsSwgZWsgdGF6bWluYXQsIHlha2FjYWssIGF5ZMSxbmxhdG1hLHRlbWl6bGVtZSwgbWVza2VuIChrb251dCkgdmV5YSBzYcSfbMSxayB5YXJkxLFtxLEsIG9rdWwsIHRhaHNpbCB5YWh1dCDDtsSfcmVuaW0gcGFyYXPEsSwgdGHFn8SxdCB2ZXlhIHZhc8SxdGEgw7xjcmV0aSwgdGFiaWkgYWZldCB5YXJkxLFtxLEsIGFza2VybGlrIHlhcmTEsW3EsSB2ZSBkaW5sZW5tZSBwYXJhc8SxIGFkxLEgYWx0xLFuZGEgw7ZkZW1lIHlhcMSxbGTEscSfxLFuYSByYXN0bGFuxLFsZMSxxJ/EsW5kYW4sIGthbnVuZGFraSBpc3Rpc25hbGFyIGFyYXPEsW5kYSBzYXnEsWxtYW3EscWfIG9sYW4gYnUgdmUgYmVuemVyIG5pdGVsaWt0ZWtpIHTDvG0gbmFraXQgw7ZkZW1lbGVyaW4gc2lnb3J0YSBwcmltbGVyaW5lIHRhYmkgdHV0dWxtYXPEsSBnZXJla21la3RlZGlyLiZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7Jmx0O3N0cm9uZyZndDs2LSBTaWdvcnRhbMSxbGFyYSDEsHN0aXJhaGF0bMSxIMSwa2VuIMOWZGVuZW4gw5xjcmV0bGVyJmx0Oy9zdHJvbmcmZ3Q7Jmx0O3N0cm9uZyZndDsmYW1wO25ic3A7JmFtcDtuYnNwOyZhbXA7bmJzcDsmYW1wO25ic3A7JmFtcDtuYnNwOyAmbHQ7L3N0cm9uZyZndDsmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O0t1cnVtdW11emRhbiBnZcOnaWNpIGnFn2fDtnJlbWV6bGlrIMO2ZGVuZcSfaSBhbGFuIHNpZ29ydGFsxLFsYXJhIGlzdGlyYWhhdGzEsSBidWx1bmR1a2xhcsSxIGRldnJlZGUga2VuZGlsZXJpbmUgS3VydW1jYSZhbXA7bmJzcDsgw7ZkZW5lbiBnZcOnaWNpIGnFn2fDtnJlbWV6bGlrIMO2ZGVuZcSfaSBpbGUgbyBkZXZyZWRla2kga2F6YW5jxLEgYXJhc8SxbmRha2kgZmFyayDDvGNyZXRsZXJpbiB2ZXlhIGJ1IGRldnJlZGUgS3VydW11bXV6Y2Egw7ZkZW5lbiBnZcOnaWNpIGnFn2fDtnJlbWV6bGlrIMO2ZGVuZcSfaSBuYXphcmEgYWzEsW5tYWRhbiBpxZ92ZXJlbmxlcmNlIHRhbSBvbGFyYWsgw7ZkZW5lbiDDvGNyZXRsZXJpbiBidW5kYW4gYsO2eWxlIFTDvHrDvGssIFnDtm5ldG1lbGlrLCBUb3BsdSBTw7Z6bGXFn21lIGdpYmkgZ2VuZWwgZMO8emVubGV5aWNpIHRhc2FycnVmbGFyYSBkYXlhbmFyYWsgdmV5YSBpxZ92ZXJlbmNlIGF0xLFmZXQga2FiaWxpbmRlbiDDtmRlbm1pxZ8gb2xtYXPEsW5hIGJha8SxbG1ha3PEsXrEsW4gNTA2IHNhecSxbMSxIEthbnVudW4gNzcgaW5jaSBtYWRkZXNpbmluIChhKSBmxLFrcmFzxLEga2Fwc2FtxLFuZGEmYW1wO25ic3A7IG3DvHRhbGHDoiBlZGlsZXJlayBwcmltZSB0w6JiaSB0dXR1bG1hc8SxLCBidSBmYXJrIMO8Y3JldGxlcmluIHByaW1lIGVzYXMgYXNnYXJpIGfDvG5sw7xrIGthemFuY8SxbiBhbHTEsW5kYSBrYWxtYXPEsSBoYWxpbmRlLCA1MDYgc2F5xLFsxLEgS2FudW51biA3OCBpbmNpIG1hZGRlc2kgZ2VyZcSfaW5jZSBwcmltZSBlc2FzIGFzZ2FyaSBnw7xubMO8ayBrYXphbmNhJmFtcDtuYnNwOyB0YW1hbWxhbm1hayBzdXJldGl5bGUgacWfIGthemFsYXLEsSB2ZSBtZXNsZWsgaGFzdGFsxLFrbGFyxLEgc2lnb3J0YXPEsSBwcmltaSBkZSBkYWhpbCBvbG1hayDDvHplcmUgcHJpbWUgdMOiYmkgdHV0dWxtYXPEsSB2ZSBidSBwcmltbGVyaW4gaWxpxZ9raW4gb2xkdcSfdSBzw7xyZW5pbiwgYXlsxLFrIHByaW0gdmUgaGl6bWV0IGJlbGdlc2luZGUgZ8O8biBzYXnEsWzEsSBvbGFyYWsgZ8O2c3RlcmlsbWVzaSBnZXJla21la3RlZGlyLiZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7Jmx0O3N0cm9uZyZndDs3LSBZxLFsbMSxayDEsHppbiDDnGNyZXRsZXJpJmx0Oy9zdHJvbmcmZ3Q7Jmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDs0ODU3IHNhecSxbMSxIMSwxZ8gS2FudW51IGdlcmXEn2luY2UgaGFrIGVkaWxlbiB5xLFsbMSxayBpemluIMO8Y3JldGxlcmksIDUwNiBzYXnEsWzEsSBLYW51bnVuIDc3IG5jaSBtYWRkZXNpbmluIChhKSBmxLFrcmFzxLEga2Fwc2FtxLFuYSBnaXJlbiDDvGNyZXRsZXIgbWV5YW7EsW5kYSBidWx1bmR1xJ91bmRhbiwmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7YSkmbHQ7L3N0cm9uZyZndDsgU2lnb3J0YWzEsWxhcsSxbiBoYWsga2F6YW7EsXAgZGEga3VsbGFubWFtxLHFnyBvbGR1a2xhcsSxIGl6aW4gc8O8cmVzaW5lIGFpdCDDvGNyZXRsZXJpbiwgNDg1NyBzYXnEsWzEsSDEsMWfIEthbnVudW5hIGfDtnJlLCBha2RpbiBmZXNoZWRpbG1lc2kgaGFsaW5kZSDDtmRlbm1lc2luaW4gem9ydW5sdSBvbGR1xJ91LCBkb2xhecSxc8SxeWxhIGFrZGluIGZlc2hpbmRlIGhhayBlZGlsZGnEn2kgbmF6YXJhIGFsxLFuYXJhaywgc2lnb3J0YWzEsWxhcmEgw7ZkZW5kacSfaSBhecSxbiBrYXphbmPEsW5hIGRhaGlsIGVkaWxtZWsgc3VyZXRpeWxlIHNpZ29ydGEgcHJpbWxlcmluZSB0w6JiaSB0dXR1bGFjYWt0xLFyLiZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7Jmx0O3N0cm9uZyZndDtiKSZsdDsvc3Ryb25nJmd0OyDEsMWfIEthbnVudW5kYSBha2RpbiBmZXNoaW5kZSwgc2FkZWNlIGt1bGxhbsSxbG1heWFuIHnEsWxsxLFrIGl6aW5lIGFpdCDDvGNyZXRpbiDDtmRlbm1lc2kgw7ZuZ8O2csO8bG3DvMWfIG9sdXAsJmFtcDtuYnNwOyBpemluIGt1bGxhbmTEsXLEsWxhY2HEn8SxbmEgZGFpciBiaXIgYcOnxLFrbMSxayBidWx1bm1hZMSxxJ/EsSB2ZSBpemluIMO8Y3JldGluaW4gw7ZkZW5tZXNpIHByaW0gw7ZkZW1lIGfDvG4gc2F5xLFzxLFuZGEgYmlyIGFydMSxxZ/EsSBkb8SfdXJtYWTEscSfxLEgacOnaW4sIGl6aW4gw7xjcmV0aSBpw6dpbiBheWzEsWsgcHJpbSB2ZSBoaXptZXQgYmVsZ2VsZXJpbmRlIGF5csSxY2EgYmlyIHPDvHJlIGfDtnN0ZXJpbG1leWVjZWssIGFuY2FrLHNpZ29ydGEgcHJpbWluZSBlc2FzIGfDvG5sw7xrIGthemFuw6csIG8gYXkgacOnaW5kZSDDvGNyZXQgYWzEsW5hbiBnw7xuIHNhecSxc8SxIG5hemFyYSBhbMSxbmFyYWsgaGVzYXBsYW5hY2FrdMSxci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7YykmbHQ7L3N0cm9uZyZndDsgxLB6aW4gw7xjcmV0aW5pbiBha2RpbiBmZXNoaW5kZW4gc29ucmEgw7ZkZW5tZXNpIGhhbGluZGUgaXNlLCBpemluIMO8Y3JldGluZSBha2RpbiBmZXNoaW5kZSBoYWsga2F6YW7EsWxtxLHFnyBvbGR1xJ91bmRhbixha2RpbiBmZXNoZWRpbGRpxJ9pIGF5xLFuIGthemFuY8SxbmEgZGFoaWwgZWRpbGVyZWsgdmUgZWsgcHJpbSBiZWxnZXNpIGTDvHplbmxlbm1layBzdXJldGl5bGUgc2lnb3J0YSBwcmltaSBrZXNpbGVjZWt0aXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDtEacSfZXIgdGFyYWZ0YW4sIDQ4NTcgc2F5xLFsxLEgxLDFnyBLYW51bnVuZGEsIHNpZ29ydGFsxLFsYXJhIHnEsWxsxLFrIMO8Y3JldGxpIGl6aW4gc8O8cmVzaSBpw6dpbiDDtmRlbmVjZWsgw7xjcmV0bGVyIMO8emVyaW5kZW4gacWfa2F6YWxhcsSxIGlsZSBtZXNsZWsgaGFzdGFsxLFrbGFyxLEgcHJpbWxlcmkgaGFyacOnLCBkacSfZXIgc2lnb3J0YSBwcmltbGVyaW5pbixTb3N5YWwgU2lnb3J0YWxhciBLYW51bnVuZGFraSBlc2FzbGFyIMOnZXLDp2V2ZXNpbmRlIGnFn8OnaSB2ZSBpxZ92ZXJlbmxlciB5w7Zuw7xuZGVuIMO2ZGVubWVzaW5lIGRldmFtIG9sdW5hY2HEn8SxIGJlbGlydGlsbWnFnyBidWx1bm1ha3RhZMSxci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O0J1IGjDvGttZSBnw7ZyZSwgecSxbGzEsWsgaXppbiDDvGNyZXRsZXJpbmRlbiwgacWfa2F6YWxhcsSxIGlsZSBtZXNsZWsgaGFzdGFsxLFrbGFyxLEgc2lnb3J0YXPEsSBwcmltaSBrZXNpbG1leWVjZWssIGFuY2FrLCBkacSfZXIgc2lnb3J0YSBrb2xsYXLEsW5hIGFpdCBwcmltbGVyIGtlc2lsZWNla3Rpci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7OC0gxLB6aW4gSGFyw6dsxLHEn8SxJmx0Oy9zdHJvbmcmZ3Q7Jmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDtTaWdvcnRhbMSxbGFyYSwgdG9wbHUgaXMgc8O2emxlxZ9tZWxlcmkgZ2VyZcSfaW5jZSDDtmzDvG0sIGRvxJ91bSB2ZSBldmxlbm1lJmFtcDtuYnNwOyBnaWJpIGhhbGxlcmRlIHZlcmlsZW4gaXppbmxlciBkb2xhecSxc8SxeWxhIMO2ZGVuZW4gw7xjcmV0bGVyIGlsZSB5xLFsbMSxayDDvGNyZXRsaSBpemlubGVyZGUgaXppbiDDvGNyZXRpbmRlbiBheXLEsSBvbGFyYWsg4oCcaXppbiBoYXLDp2zEscSfxLHigJ0gdmV5YSBiZW56ZXIgaXNpbWxlciBhbHTEsW5kYSDDtmRlbmVuIHBhcmFsYXLEsW4sIGJhaGlzIGtvbnVzdSBpemlubGVyIDQ4NTcgc2F5xLFsxLEgxLDFnyBLYW51bnVuZGEgw7ZuZ8O2csO8bGVuIHnEsWxsxLFrIGl6aW4gbWFoaXlldGluZGUgc2F5xLFsbWFkxLHEn8SxLCBrZXphIGl6aW4gaGFyw6dsxLHEn8SxIGRhIHnEsWxsxLFrIGl6aW4gw7xjcmV0aSBuaXRlbGnEn2luZGUgb2xtYWTEscSfxLEgZ2liaSBpemluIMO8Y3JldGluZGVuIGF5csSxIG9sYXJhayBkYSDDtmRlbmRpxJ9pIGnDp2luLCBpxZ8ga2F6YWxhcsSxeWxhIG1lc2xlayBoYXN0YWzEsWtsYXLEsSBwcmltaW5kZW4gaXN0aXNuYSBlZGlsbWVtZXNpIGdlcmVrbWVrdGVkaXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDsmbHQ7c3Ryb25nJmd0O0ItIFByaW1lIEVzYXMgT2xtYXlhbiBLYXphbsOnbGFyICZsdDsvc3Ryb25nJmd0OyZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7NTA2IHNhecSxbMSxIFNvc3lhbCBTaWdvcnRhbGFyIEthbnVudW51biA0OTU4IHNhecSxbMSxIEthbnVubGEgZGXEn2nFn2lrJmFtcDtuYnNwOyA3NyBuY2kgbWFkZGVzaW5pbiBpa2luY2kgZsSxa3Jhc8SxbmRhLCDDtmzDvG0sIGRvxJ91bSB2ZSBldmxlbm1lIHlhcmTEsW1sYXLEsSwgeW9sbHVrbGFyLCBrxLFkZW0sIGloYmFyIHZlIGthc2EgdGF6bWluYXRsYXLEsSwgYXluaSB5YXJkxLFtbGFyIGlsZSDDh2FsxLHFn21hIHZlIFNvc3lhbCBHw7x2ZW5saWsgQmFrYW5sxLHEn8SxbmNhIG1pa3RhcmxhcsSxIHnEsWxsYXIgaXRpYmFyaXlsZSBiZWxpcmxlbmVjZWsgeWVtZWssw6dvY3VrIHZlIGFpbGUgemFtbGFyxLFuxLFuIHNpZ29ydGEgcHJpbWxlcmluaW4gaGVzYWLEsW5hIGVzYXMgdHV0dWxhY2FrIGthemFuw6dsYXLEsW4gYXlsxLFrIHR1dGFyxLFuxLFuIHRlc3BpdGluZGUgbmF6YXJhIGFsxLFubWF5YWNhxJ/EsSwgYnVubGFyxLFuIGTEscWfxLFuZGEgaGVyIG5lIGFkIGFsdMSxbmRhIMO2ZGVtZSB5YXDEsWzEsXJzYSB5YXDEsWxzxLFuIHTDvG0gw7ZkZW1lbGVyaW4gcHJpbWUgdGFiaSB0dXR1bGFjYcSfxLEgaMO8a21lIGJhxJ9sYW5txLHFn3TEsXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDtLb251eWxhIGlsZ2lsaSBvbGFyYWsgQmFrYW5sxLHEn8SxbcSxemNhIGhhesSxcmxhbmFuIOKAnFNpZ29ydGEgUHJpbWxlcmluaW4gSGVzYWLEsW5hIEVzYXMgVHV0dWxhY2FrIEthemFuw6dsYXLEsW4gQXlsxLFrIFR1dGFyxLFuxLFuIFRlc3BpdGluZGUgTmF6YXJhIEFsxLFubWF5YWNhayBPbGFuIFllbWVrIFBhcmFzxLEgaWxlIMOHb2N1ayB2ZSBBaWxlIFphbWxhcsSxbsSxbiBHw7xubMO8ayB2ZSBBeWzEsWsgVHV0YXJsYXLEsW7EsW4gVGVzcGl0aW5lIGlsacWfa2luIFRlYmxpxJ/igJ0gaWxlLCAxLjEuMjAwNCB0YXJpaGluZGVuIGdlw6dlcmxpIG9sbWFrIMO8emVyZSBzaWdvcnRhbMSxbGFyYSB5ZW1layBwYXJhc8SxLCDDp29jdWsgdmUgYWlsZSB6YW1sYXLEsSBhZMSxIGFsdMSxbmRhIHlhcMSxbGFuIMO2ZGVtZWxlcmluIHNpZ29ydGEgcHJpbWxlcmluZGVuIGlzdGlzbmEgdHV0dWxhY2FrIG1pa3RhcmxhcsSxIGJlbGlybGVubWnFnyBidWx1bm1ha3RhZMSxci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O0J1IHRlYmxpxJ9lIGfDtnJlIHNpZ29ydGFsxLFsYXJhOyZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7Jmx0O3N0cm9uZyZndDtZZW1layBwYXJhc8SxJmx0Oy9zdHJvbmcmZ3Q7IG9sYXJhayB5YXDEsWxhbiDDtmRlbWVsZXJpbiwgacWfeWVyaW5kZSB2ZXlhIG3DvMWfdGVtaWxhdMSxbmRhIHllbWVrIHZlcmlsbWVtZXNpIMWfYXJ0xLF5bGEgZmlpbGVuIMOnYWzEscWfxLFsYW4gZ8O8biBzYXnEsXPEsSBkaWtrYXRlIGFsxLFuYXJhayAxNiB5YcWfxLFuZGFuIGLDvHnDvGtsZXIgacOnaW4gaGVyIHnEsWwgYmVsaXJsZW5lbiBnw7xubMO8ayBhc2dhcmkgw7xjcmV0aW4gJTbigJlzxLFuxLFuIHllbWVrIHBhcmFzxLEgdmVyaWxlY2VrIGfDvG4gc2F5xLFzxLEgaWxlIMOnYXJwxLFsbWFzxLEgc29udWN1bmRhIGJ1bHVuYWNhayBtaWt0YXLEsW7EsW4sJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDsmbHQ7c3Ryb25nJmd0O8OHb2N1ayB6YW1txLEmbHQ7L3N0cm9uZyZndDsgb2xhcmFrIHlhcMSxbGFuIMO2ZGVtZWxlcmRlbjsgaWtpIMOnb2N1xJ9hIGthZGFyICggaWtpIMOnb2N1ayBkYWhpbCApIMOnb2N1a2xhcsSxbiAxOCB5YcWfxLFuxLEsIG9ydGEgw7bEn3JlbmltIHlhcG1hc8SxIGhhbGluZGUgMjAgeWHFn8SxbsSxLCB5w7xrc2VrIMO2xJ9yZW5pbSB5YXBtYXPEsSBoYWxpbmRlIDI1IHlhxZ/EsW7EsSBkb2xkdXJtYW3EscWfIG9sbWFsYXLEsSDFn2FydMSxeWxhIHZleWEgw6dhbMSxxZ9hbWF5YWNhayBkdXJ1bWRhIG1hbHVsIGJ1bHVuYW4gdmUgU29zeWFsIFNpZ29ydGF5YSwgRW1la2xpIFNhbmTEsWtsYXLEsW5hIHRhYmkgw6dhbMSxxZ9tYWxhcsSxbmRhbiBkb2xhecSxIGdlbGlyIHZleWEgYXlsxLFrIGFsbWF5YW4gZXJrZWsgw6dvY3VrbGFyxLEgaWxlIHlhxZ9sYXLEsSBuZSBvbHVyc2Egb2xzdW4gZXZsaSBvbG1heWFuLCBldmxpIG9sbWFrbGEgYmVyYWJlciBzb25yYWRhbiBib8WfYW5hbiB2ZXlhIGR1bCBrYWxhbiB2ZSBTb3N5YWwgU2lnb3J0YXlhLCBFbWVrbGkgU2FuZMSxa2xhcsSxbmEgdGFiaSBiaXIgacWfdGUgw6dhbMSxxZ9tYXlhbiwgYnVyYWxhcmRhbiBnZWxpciB2ZXlhIGF5bMSxayBhbG1heWFuIGvEsXogw6dvY3VrbGFyxLEgacOnaW4sIHNpZ29ydGFsxLFuxLFuIGhpem1ldCBha2RpbmluIGRldmFtIGV0bWVzaSDFn2FydMSxeWxhIGZpaWxlbiDDp2FsxLHFn21hc8SxbsSxbiBvbHVwIG9sbWFkxLHEn8SxIMO8emVyaW5kZSBkdXJ1bG1ha3PEsXrEsW4gaWtpIMOnb2N1xJ91IGdlw6dtZW1layBrYXlkxLF5bGEgw6dvY3VrIGJhxZ/EsW5hIGhlciB5xLFsIDE2IHlhxZ/EsW5kYW4gYsO8ecO8a2xlciBpw6dpbiBiZWxpcmxlbmVuIGF5bMSxayBhc2dhcmkgw7xjcmV0aW4gJTLigJlzaSBvcmFuxLFuZGFraSB0dXRhcsSxbsSxbiwmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7QWlsZSB6YW1txLEmbHQ7L3N0cm9uZyZndDsgb2xhcmFrIHlhcMSxbGFuIMO2ZGVtZWxlcmluOyBzaWdvcnRhbMSxbsSxbiBoaXptZXQgYWtkaW5pbiBkZXZhbSBldG1lc2kgxZ9hcnTEsXlsYSBmaWlsZW4gw6dhbMSxxZ9tYXPEsW7EsW4gb2x1cCBvbG1hZMSxxJ/EsSDDvHplcmluZGUgZHVydWxtYWtzxLF6xLFuLCBzaWdvcnRhbMSxbsSxbiBlxZ9pbmluIGhlciBoYW5naSBiaXIgc29zeWFsIGfDvHZlbmxpayBrdXJ1bHXFn3VuYSB0YWJpIG9sYXJhayDDp2FsxLHFn21hbWFzxLEgdmUgYnVyYWxhcmRhbiBnZWxpciB2ZXlhIGF5bMSxayBhbG1hbWFzxLEga2F5ZMSxeWxhLCBoZXIgecSxbCAxNiB5YcWfxLFuZGFuIGLDvHnDvGtsZXIgacOnaW4gYmVsaXJsZW5lbiBheWzEsWsgYXNnYXJpIMO8Y3JldGluICUgMTDigJl1IG9yYW7EsW5kYWtpIHR1dGFyxLFuxLFuLCZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7QXlsxLFrIHNpZ29ydGEgcHJpbWluZSBlc2FzIGthemFuw6dsYXLEsW4gaGVzYXBsYW5tYXPEsW5kYSBkaWtrYXRlIGFsxLFubWFtYXPEsSB1eWd1biBnw7Zyw7xsbcO8xZ90w7xyLiZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7VXlndWxhbWF5YSBpbGnFn2tpbiBkacSfZXIgaHVzdXNsYXIgS3VydW0gd2ViIHNpdGVzaW5kZSBkZSB5YXnEsW1sYW5txLHFnyBvbGFuIDE2LjAyLjIwMDQgdGFyaWhsaSwgMTYtMzEwIEVrIHNhecSxbMSxIEdlbmVsZ2VkZSBheXLEsW50xLFsxLEgb2xhcmFrIGHDp8Sxa2xhbm3EscWfdMSxci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7MS0gWW9sbHVrbGFyJmx0Oy9zdHJvbmcmZ3Q7Jmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDvEsMWfdmVyZW5sZXJpbiBzaWdvcnRhbMSxbGFyIGnDp2luIMO2ZGVkacSfaSB5b2xsdWtsYXLEsW4gbmVsZXJpIGthcHNhZMSxxJ/EsSBrb251c3VuZGEmYW1wO25ic3A7IDYyNDUgc2F5xLFsxLEgSGFyY8SxcmFoIEthbnVudSBpbGUgbWVtdXJsYXJhIHRhbsSxbmFuIGhha2xhciBlc2FzIGFsxLFuYWNha3TEsXIuQWTEsSBnZcOnZW4gS2FudW5kYSBoYXJjxLFyYWgga2F2cmFtxLFuxLFuOyB5b2wgcGFyYXPEsW7EsSwgeWV2bWl5ZXlpLCBtZW11cnVuIHZlIGFpbGUgZmVydGxlcmluaW4geWVyIGRlxJ9pxZ90aXJtZSBtYXNyYWZsYXLEsW7EsSBrYXBzYWTEscSfxLEgaWZhZGUgZWRpbG1pxZ90aXIuIEJ1IGl0aWJhcmxhIHNpZ29ydGFsxLFsYXIgacOnaW4gYnUga29udWRhIHlhcMSxbGFuIMO2ZGVtZWxlcmxlIHZlIGF5bsSxIG5pdGVsaWt0ZSBvbGFubGFyIHlvbGx1a3RhbiBzYXnEsWxhY2FrdMSxci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O0J1IGR1cnVtZGEgc2lnb3J0YWzEsWxhcmEgZmVyZMOuIGhpem1ldCBzw7Z6bGXFn21lc2luZSB2ZXlhIHRvcGx1IHPDtnpsZcWfbWV5ZSBkYXlhbsSxbGFyYWsgdmUgacWfdmVyZW4gdGFyYWbEsW5kYW4gc2lnb3J0YWzEsW7EsW4gZ2XDp2ljaSBiaXIgZ8O2cmV2bGUgYmHFn2thIHllcmUgZ8O2bmRlcmlsbWVzaSB2ZXlhIGfDtnJldiB5ZXJpbmkgZGXEn2nFn3Rpcm1lc2kgZG9sYXnEsXPEsXlsYSB2ZXJpbGVuIHZlIHlvbGx1ayBrYXZyYW3EsW5hIGdpcmVuIGhlciB0w7xybMO8IMO2ZGVtZWxlciwgYmVsZ2UgaWxlIGthbsSxdGxhbm1hc8SxIGtheWTEsXlsYSBtaWt0YXLEsSBuZSBvbHVyc2Egb2xzdW4sIHByaW1lIGVzYXMga2F6YW7Dp2xhciBkxLHFn8SxbmRhIHR1dHVsYWNha3TEsXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDsmbHQ7c3Ryb25nJmd0OzItIMOWbMO8bSwgRG/En3VtIHZlIEV2bGVubWUgWWFyZMSxbWxhcsSxJmx0Oy9zdHJvbmcmZ3Q7Jmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDvDlmzDvG0sIGRvxJ91bSB2ZSBldmxlbm1lIGhhbGxlcmluZGUgeWFwxLFsYW4geWFyZMSxbWxhciBLYW51bmRhIHByaW1kZW4gaXN0aXNuYSBlZGlsbWnFn3Rpci4gQXlyxLFjYSwgc8O2emxlxZ9tZWxlciBpbGUgZXZsaSBpxZ/Dp2lsZXJlIGhlciBheSDigJxldmxlbm1lIHphbW3EseKAnSBhZMSxIGFsdMSxbmRhIHlhcMSxbGFuIMO2ZGVtZWxlcmluIGFpbGUgemFtbcSxIG5pdGVsacSfaW5kZSBvbG1hc8SxIGRvbGF5xLFzxLF5bGEgYnVubGFyIGRhIHByaW1lIHTDomJpIGthemFuw6dsYXJkYW4gc2F5xLFsbWF5YWNha3TEsXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDsmbHQ7c3Ryb25nJmd0OzMtIEF5bsOuIFlhcmTEsW1sYXImbHQ7L3N0cm9uZyZndDsmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O1Nvc3lhbCBTaWdvcnRhbGFyIEthbnVudW51biA3NyBuY2kgbWFkZGVzaW5kZSwgc2lnb3J0YWzEsWxhcmEgeWFwxLFsYW4gYXluw64geWFyZMSxbWxhciBzaWdvcnRhIHByaW1pbmUgZXNhcyB0dXR1bG1heWFuIGlzdGlzbmFsYXIgYXJhc8SxbmRhIHNhecSxbG3EscWfdMSxci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O0J1bmEgZ8O2cmUsIHNpZ29ydGFsxLFsYXJhLCB1biwgxZ9la2VyLCB5YcSfLCBheWFra2FixLEgZ2liaSBtYWwgb2xhcmFrIHZlcmlsZW4geWFyZMSxbWxhciZhbXA7bmJzcDsgc2lnb3J0YSBwcmltbGVyaW5lIHTDomJpIHR1dHVsbWF5YWNha3TEsXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDsmbHQ7c3Ryb25nJmd0OzQtIEthc2EgdGF6bWluYXTEsSB2ZXlhIGnFnyByaXNraSB6YW1sYXLEsSZsdDsvc3Ryb25nJmd0OyZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7xLDFn3llcmxlcmluZGUgcGFyYSB2ZXlhIGvEsXltZXRsaSBldnJhayB2ZXlhaHV0IGRhIGXFn3lhIG11aGFmYXphc8SxIGlsZSBnw7ZyZXZsaSBidWx1bmFubGFyYSBpxZ92ZXJlbmxlciB0YXJhZsSxbmRhbiDDtmRlbmVuIGthc2EgdGF6bWluYXRsYXLEsSwgbXVodGVtZWwgYcOnxLFrbGFyxLEga2FwYXRtYWsgbWFrc2FkxLF5bGEgdmVyaWxkacSfaW5kZW4sIGJ1bmxhcsSxbiDDvGNyZXQgbml0ZWxpxJ9pbmRlIHNhecSxbG1hbWFzxLEsIGRvbGF5xLFzxLF5bGEgc2lnb3J0YSBwcmltaW5kZW4gaXN0aXNuYSZhbXA7bmJzcDsgZWRpbG1lc2kgZ2VyZWttZWt0ZWRpci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7NS0gS8SxZGVtIFRhem1pbmF0xLEmbHQ7L3N0cm9uZyZndDsmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O8SwxZ8gS2FudW51bmEgZ8O2cmUsIGnFnyBha2RpbmluIGZlc2hpIHZleWEgc2FpciBzZWJlcGxlcmxlIGnFn3RlbiBheXLEsWxhbiBpxZ/Dp2lsZXJlIGnFn3ZlcmVubGVyIHRhcmFmxLFuZGFuIGJpciBkZWZheWEgbWFoc3VzIG9sbWFrIMO8emVyZSDDtmRlbmVuIGvEsWRlbSB0YXptaW5hdMSxbsSxbiwgbml0ZWxpxJ9pIGl0aWJhcml5bGUgw7xjcmV0IHNhecSxbGFiaWxlY2VrIGJpciBrYXphbsOnIGR1cnVtdW5kYSBvbG1hZMSxxJ/EsSBnaWJpLCBlc2FzZW4gacWfdGVuIGF5csSxbGFuIHNpZ29ydGFsxLFuxLFuIG8gYW5kYW4gaXRpYmFyZW4gc2lnb3J0YWzEsWzEsWsgdmFzZsSxIGRhIGthbG1hZMSxxJ/EsW5kYW4gc2lnb3J0YSBwcmltaW5lIG1hdHJhaCB0ZcWfa2lsIGV0bWVtZXNpIGdlcmVrbWVrdGVkaXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDsmbHQ7c3Ryb25nJmd0OzYtIMSwaGJhciBUYXptaW5hdMSxJmx0Oy9zdHJvbmcmZ3Q7Jmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDvEsMWfdmVyZW4gdGFyYWbEsW5kYW4gaWhiYXIgw7ZuZWxsZXJpbmUgcmlheWV0IGVkaWxtZWtzaXppbiBpxZ/Dp2luaW4gacWfaW5lIHNvbiB2ZXJpbG1lc2kgaGFsaW5kZSwgaWhiYXIgw7ZuZWxsZXJpbmUgYWl0IMO8Y3JldCB0dXRhcmxhcsSxbsSxbiB0YXptaW5hdCBvbGFyYWsgw7ZkZW5tZXNpLCDEsMWfIEthbnVudSBnZXJlxJ9pZGlyLiBCdSBkdXJ1bWRhIGnFn8OnaW5pbiBpxZ95ZXJpIGlsZSBvbGFuIGh1a3Vrw64gaWxpxZ9raXNpIGnFnyBha2RpbmluIGZlc2hpIGlsZSBzb25hIGVyZGnEn2luZGVuLCDDtmRlbmVuIHBhcmFsYXIgacWfw6dpeWkgaGltYXllIGdheWVzaW5lIHnDtm5lbGlrIGJpciB0YXptaW5hdCBvbHVwLCDDvGNyZXQgbml0ZWxpxJ9pbmRlIGJ1bHVubWFkxLHEn8SxbmRhbiwgYnUgbml0ZWxpa3RlIG9sYW4gaWhiYXIgdGF6bWluYXTEsSBpc2Ugc2lnb3J0YSBwcmltaW5lIHRhYmkgb2xtYXlhY2FrdMSxci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0OyZsdDtzdHJvbmcmZ3Q7Ny0gQXZhbnMgT2xhcmFrIMOWZGVuZW4gw5xjcmV0bGVyJmx0Oy9zdHJvbmcmZ3Q7Jmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDtIYWsgZWRpbG1lbWnFnyBiaXIgw7xjcmV0aW4gaWxlcmlkZSBoYWsgZWRpbGRpxJ9pIHphbWFuIG1haHN1YnUgeWFwxLFsbWFrIMO8emVyZSDDtmRlbmlsbWVzaSBoYWxpbmRlIGF2YW5zdGFuIHPDtnogZWRpbGlyLkF2YW5zIGFsbcSxxZ8gb2xhbiBiaXIgc2lnb3J0YWzEsSwgYWxkxLHEn8SxIGF2YW5zxLEga2FyxZ/EsWxheWFjYWsgYmlyIHPDvHJlIMOnYWzEscWfbWFkYW4gaGVyaGFuZ2kgYmlyIHN1cmV0bGUgacWfdGVuIGF5csSxbGFiaWxpci4gQnUgdGFrZGlyZGUsIGF2YW5zIHNpZ29ydGFsxLFuxLFuIMWfYWhzw64gYm9yY3UgZHVydW11bmEgZ2XDp2VjZWt0aXIuIEVzYXNlbiBrYW51biBoYWsgZWRpbGVuIMO8Y3JldGxlcmRlbiBwcmltIGFsxLFuYWNhxJ/EsW7EsSBow7xrbWUgYmHEn2xhbcSxxZ90xLFyLiBCdSBpdGliYXJsYSwgYXZhbnMsIGhha2VkaWxtacWfIGJpciDDvGNyZXQgb2xtYW1hc8SxIG5lZGVuaXlsZSBwcmltZSB0w6JiaSB0dXR1bG1heWFjYWt0xLFyLiZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7Jmx0O3N0cm9uZyZndDs4LSA0ODU3IFNhecSxbMSxIMSwxZ8gS2FudW51bnVuIDIxIGluY2kgTWFkZGVzaW5lIEfDtnJlIEdlw6dlcnNpeiBTZWJlcGxlIFlhcMSxbGFuIEZlc2hpbiBTb251Y3VuZGEsIMOWZGVubWVzaW5lIEthcmFyIHZlcmlsZW4gw5ZkZW1lbGVyJmx0Oy9zdHJvbmcmZ3Q7Jmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDs0ODU3IHNhecSxbMSxIMSwxZ8gS2FudW51bnVuIDIxIGluY2kgbWFkZGVzaW5pbiAxIGluY2kgZsSxa3Jhc8SxbmRhOyBpxZ92ZXJlbmNlIGdlw6dlcmxpIHNlYmVwIGfDtnN0ZXJpbG1lZGnEn2kgdmV5YSBnw7ZzdGVyaWxlbiBzZWJlYmluIGdlw6dlcmxpIG9sbWFkxLHEn8SxIG1haGtlbWUgdmV5YSDDtnplbCBoYWtlbSB0YXJhZsSxbmRhbiB0ZXNwaXQgZWRpbGVyZWsgZmVzaGluIGdlw6dlcnNpemxpxJ9pbmUga2FyYXIgdmVyaWxkacSfaW5kZSwgacWfdmVyZW5pbiwgacWfw6dpeWkgYmlyIGF5IGnDp2luZGUgacWfZSBiYcWfbGF0bWFrIHpvcnVuZGEgb2xkdcSfdSwgacWfdmVyZW5pbiBiYcWfdnVydWRhIGJ1bHVuYW4gacWfw6dpeWkgacWfZSBiYcWfbGF0bWFtYXPEsSBoYWxpbmRlLCBpxZ/Dp2l5ZSBlbiBheiBkw7ZydCBheSBlbiDDp29rIHNla2l6IGF5bMSxayDDvGNyZXQgdHV0YXLEsW5kYSB0YXptaW5hdCDDtmRlbWVrbGUgecO8a8O8bWzDvCBvbGR1xJ91LCAyIG5jaSBmxLFrcmFzxLFuZGE7IG1haGtlbWVuaW4gZmVzaGluIGdlw6dlcnNpemxpxJ9pbmUga2FyYXIgdmVyaXJrZW4sIGnFn8OnaW5pbiBpxZ9lIGJhxZ9sYXTEsWxtYW1hc8SxIGhhbGluZGUgw7ZkZW5lY2VrIHRhem1pbmF0IG1pa3RhcsSxbsSxIGRhIGJlbGlybGV5ZWNlxJ9pOyZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7WWluZSBheW7EsSBtYWRkZW5pbiBkw7ZyZMO8bmPDvCBmxLFrcmFzxLFuZGEsIGnFn8OnaSBpxZ9lIGJhxZ9sYXTEsWzEsXJzYSwgcGXFn2luIG9sYXJhayDDtmRlbmVuIGJpbGRpcmltIHPDvHJlc2luZSBhaXQgw7xjcmV0IHZlIGvEsWRlbSB0YXptaW5hdMSxIG1pa3RhcsSxbsSxbiB5dWthcsSxZGFraSBmxLFrcmEgaMO8a8O8bWxlcmluZSBnw7ZyZSB5YXDEsWxhY2FrIMO2ZGVtZWRlbiBtYWhzdXAgZWRpbGVjZcSfaSwgacWfZSBiYcWfbGF0xLFsbWF5YW4gacWfw6dpeWUgYmlsZGlyaW0gc8O8cmVzaSB2ZXJpbG1lbWnFnyB2ZXlhIGJpbGRpcmltIHPDvHJlc2luZSBhaXQgw7xjcmV0IHBlxZ9pbiBvbGFyYWsgw7ZkZW5tZW1pxZ9zZSwgYnUgc8O8cmVsZXJlIGFpdCDDvGNyZXQgdHV0YXLEsSB2ZSBoYWtlZGlsaXAgdmVyaWxtZXllbiBrxLFkZW0gdGF6bWluYXTEsW7EsW4gYnUgc8O8cmVsZXJlIGFpdCDDvGNyZXQgdHV0YXLEsW7EsW4gYXlyxLFjYSDDtmRlbmVjZcSfaSwmbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O8OWbmfDtnLDvGxtw7zFn3TDvHIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDvEsMWfw6dpeWkgYmHFn3Z1cnVzdSBoYWxpbmRlIGJpciBheSBpw6dpbmRlIGnFn2UgYmHFn2xhdG1heWFuIGnFn3ZlcmVuY2UgacWfw6dpeWUgw7ZkZW5lbiB2ZSBtYWhrZW1lIHZleWEgw7Z6ZWwgaGFrZW1jZSBiZWxpcmxlbmVuIGVuIGF6IGTDtnJ0LCBlbiDDp29rIHNla2l6IGF5bMSxayDDvGNyZXRpIHR1dGFyxLFuZGFraSB0YXptaW5hdMSxbiwgaGVyIG5lIGthZGFyLCA1MDYgc2F5xLFsxLEgS2FudW51biA3NyBuY2kgbWFkZGVzaW5pbiBpa2luY2kgZsSxa3Jhc8SxIHV5YXLEsW5jYSBwcmltZSB0YWJpIHR1dHVsbWFzxLEgZ2VyZWt0acSfaSBkw7zFn8O8bsO8bGViaWxpbmlyc2UgZGUsIHlhcMSxbGFjYWsgw7ZkZW1lbmluLCBuaXRlbGnEn2kgaXRpYmFyaXlsZSDDvGNyZXQgc2F5xLFsYWJpbGVjZWsgYmlyIGthemFuw6cgZHVydW11bmRhIG9sbWFtYXPEsSwgZXNhc2VuIGnFn2UgYmHFn2xhdMSxbG1heWFuIHNpZ29ydGFsxLFuxLFuLCBiYcWfbGF0xLFsbWFtYSBuZWRlbml5bGUgc2lnb3J0YWzEsWzEsWsgdmFzZsSxbsSxbiBkYSBrYWxtYW1hc8SxLCDDtmRlbmVjZWsgcGFyYWxhciBpxZ/Dp2l5aSBoaW1heWUgZ2F5ZXNpbmUgdmUgacWfdmVyZW5lIGnFn2UgYmHFn2xhdG1hbWEgbmVkZW5peWxlIHZlcmlsZW4gbWVkZW5pIGNlemEgbml0ZWxpxJ9pbmRlIG9sbWFzxLEgbmVkZW5sZXJpeWxlIGFuxLFsYW4gdGF6bWluYXTEsW4gcHJpbWUgdGFiaSB0dXR1bG1hbWFzxLEgZ2VyZWttZWt0ZWRpci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O0Zlc2hpbiBnZcOnZXJzaXpsacSfaW5lIGRhaXIgbWFoa2VtZSB2ZXlhIGhha2VtIGthcmFyxLFuxLFuIGtlc2lubGXFn3RpcmlsbWVzaW5lIGthZGFyIGnFn8OnaXllIMOnYWzEscWfdMSxcsSxbG1hZMSxxJ/EsSBzw7xyZSBpw6dpbmRlIGVuIMOnb2sgZMO2cnQgYXlhIGthZGFyIGRvxJ9tdcWfIGJ1bHVuYW4gw7xjcmV0IHZlIGRpxJ9lciBoYWtsYXLEsW4gacWfdmVyZW5pbiBpxZ/Dp2l5aSBpxZ9lIGJhxZ9sYXRtYXPEsSB2ZXlhIGJhxZ9sYXRtYW1hc8SxbmEgYmFrxLFsbWFrc8SxesSxbiDDtmRlbmVjZcSfaW5kZW4sIGJ1IGTDvHplbmxlbWUgaWxlLCBmZXNoaW4gZ2XDp2Vyc2l6bGnEn2luZSBkYWlyIGthcmFyIGFsYW4gacWfw6dpeWksIGnFn2UgYmHFn2xhdMSxcCBiYcWfbGF0bWFtYSBrb251c3VuZGEgacWfdmVyZW5lIHZlcmRpxJ9pIGluaXNpeWF0aWZlIGthcsWfxLFsxLFrIGnFn8OnaXllIGVuIMOnb2sgZMO2cnQgYXlhIGthZGFyIGRvxJ9tdcWfIGJ1bHVuYW4gw7xjcmV0IHZlIGRpxJ9lciBoYWtsYXLEsW7EsW4gw7ZkZW5tZXNpbmkgaMO8a8O8bSBhbHTEsW5hIGFsYXJhayBrb3J1bXXFnywgc8O2emxlxZ9tZW5pbiBmZXNoaSB0YXJpaGluaSwgZW4gw6dvayBkw7ZydCBheWEga2FkYXIgaWxlcmkgYmlyIHRhcmloZSBhdG3EscWfIGJ1bHVubWFrdGFkxLFyLiZsdDsvcCZndDsKJmx0O3AmZ3Q7QnVuYSBnw7ZyZSwgacWfZSBiYcWfbGF0xLFsc8SxbiB2ZXlhIGJhxZ9sYXTEsWxtYXPEsW4gacWfw6dpeWUgw6dhbMSxxZ90xLFyxLFsbWFkxLHEn8SxIHPDvHJlIGnDp2luIMO2ZGVuZW4gZW4gw6dvayBkw7ZydCBheWEga2FkYXIgw7xjcmV0IHZlIGRpxJ9lciBoYWtsYXLEsW5kYW4gcHJpbSBhbMSxbm1hc8SxIHZlIGJ1IHPDvHJlbGVyaW4gaGl6bWV0dGVuIHNhecSxbG1hc8SxIGdlcmVrbWVrdGVkaXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDvDlnRlIHlhbmRhbiwgacWfw6dpIGnFn2UgYmHFn2xhdMSxbGTEscSfxLFuZGEsIGXEn2VyIGJpbGRpcmltIHPDvHJlc2luZSBhaXQgKGloYmFyKSDDvGNyZXRpIGlsZSBrxLFkZW0gdGF6bWluYXTEsSBwZcWfaW4gb2xhcmFrIMO2ZGVubWnFnyBpc2UsIGnFn8OnaXllIMO2ZGVuZWNlayBlbiDDp29rIGTDtnJ0IGF5YSBrYWRhciBvbGFuIMO8Y3JldCB2ZSBkacSfZXIgYWxhY2FrbGFyxLFuZGFuIG1haHN1cCBlZGlsZWNlxJ9pbmRlbiwgYW5jYWssIDUwNiBzYXnEsWzEsSBLYW51bnVuIDc3IG5jaSBtYWRkZXNpIHV5YXLEsW5jYSBiaWxkaXJpbSBzw7xyZXNpbmUgYWl0IGloYmFyIHZlIGvEsWRlbSB0YXptaW5hdMSxIHByaW1lIHRhYmkgdHV0dWxtYWTEscSfxLFuZGFuLCBpxZ9lIGJhxZ9sYXRtYXPEsSBoYWxpbmRlIGnFn8OnaXllIMO2ZGVuZWNlayBlbiDDp29rIGTDtnJ0IGF5YSBrYWRhciBvbGFuIMO8Y3JldCB2ZSBkacSfZXIgaGFrbGFyxLFuIG1haHN1cCBlZGlsbWVtacWfIGhhbGl5bGUgcHJpbWUgdGFiaSB0dXR1bG1hc8SxIHZlIGJ1IHPDvHJlbGVyaW4gaGl6bWV0aW5kZW4gc2F5xLFsbWFzxLEgZ2VyZWttZWt0ZWRpci4mbHQ7L3AmZ3Q7CiZsdDtwJmd0O8SwxZ9lIGJhxZ9sYXTEsWxtYXlhbiB2ZSBiaWxkaXJpbSBzw7xyZXNpIHZlcmlsbWVtacWfIHZleWEgYmlsZGlyaW0gc8O8cmVzaW5lJmFtcDtuYnNwOyBhaXQgw7xjcmV0aSBwZcWfaW4gw7ZkZW5tZW1pxZ8gacWfw6dpeWUsIGJ1IHPDvHJlbGVyZSBhaXQgb2xhcmFrIMO2ZGVuZW4gw7xjcmV0LCBpaGJhciB0YXptaW5hdMSxIG5pdGVsacSfaW5kZSBvbGR1xJ91bmRhbiwgYnUgxZ9la2lsZGUgw7ZkZW5lbiBiaWxkaXJpbSBzw7xyZXNpbmUgYWl0IMO8Y3JldGluIGlzZSBwcmltZSB0YWJpIHR1dHVsbWFtYXPEsSB2ZSBoaXptZXRpbmRlbiBkZSBzYXnEsWxtYW1hc8SxIGdlcmVrbWVrdGVkaXIuJmx0Oy9wJmd0OwombHQ7cCZndDtTb251w6cgb2xhcmFrIDQ4NTcgc2F5xLFsxLEgxLDFnyBLYW51bnVudW4gMjEgaW5jaSBtYWRkZXNpIHV5YXLEsW5jYSBpxZusion_toggle title=”SGK Yemek Muafiyeti (GÜNCEL)” open=”no”]

SGK Günlük Yemek İstisnası 7,16
93 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 25,00

Jmx0O2RpdiBzdHlsZT0mcXVvdDstbW96LWJvcmRlci1yYWRpdXM6IDNweDsgYm9yZGVyLXJhZGl1czogM3B4O2JhY2tncm91bmQtY29sb3I6I2Y3ZjdmNztjb2xvcjojMzMzMzMzO2JvcmRlci1jb2xvcjojYzhjOGM4OyZxdW90OyZndDsKJmx0O3N0eWxlJmd0Owp0YWJsZSwgdGgsIHRkIHsKICAgIGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkIGJsYWNrOwp9CiZsdDsvc3R5bGUmZ3Q7CiZsdDt0YWJsZSBzdHlsZT0mcXVvdDt3aWR0aDoxMDAlJnF1b3Q7IGNlbGxwYWRkaW5nPSZxdW90OzEwJnF1b3Q7Jmd0OwombHQ7dGJvZHkmZ3Q7CiZsdDt0ciZndDsKJmx0O3RkJmd0OzE5MyBTYXnEsWzEsSBLYW51bnVuIDIzIMO8bmPDvCBtYWRkZXNpbmluIGJpcmluY2kgZsSxa3Jhc8SxbsSxbiAoOCkgbnVtYXJhbMSxIGJlbmRpbmRlIHllciBhbGFuLCBpxZ92ZXJlbmxlcmNlIGnFn3llcmkgdmV5YSBpxZ95ZXJpbmluIG3DvMWfdGVtaWxhdMSxIGTEscWfxLFuZGEga2FsYW4geWVybGVyZGUgaGl6bWV0IGVyYmFixLFuYSB5ZW1layB2ZXJpbG1layBzdXJldGl5bGUgc2HEn2xhbmFuIG1lbmZhYXRsZXJlIGlsacWfa2luIGlzdGlzbmEgdHV0YXLEsSZsdDsvdGQmZ3Q7CiZsdDt0ZCZndDsxNiwwMCZsdDsvdGQmZ3Q7CiZsdDsvdHImZ3Q7CiZsdDsvdGJvZHkmZ3Q7CiZsdDsvdGFibGUmZ3Q7CiZsdDsvZGl2Jmd0Owo=

Yeniden Değerleme Oranları Yüzde 14,47
 (GÜNCEL)

16 YAŞINI DOLDURANLAR

16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR

RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ VE SAYISI

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

GÜNLÜK

AYLIK

GÜNLÜK

AYLIK

30 Aralık 2017
30286
01.01.2018
31.12.2018
67,65
2.029,50

30 Aralık 2016
29934
01.01.2017
31.12.2017
59,25
1.777,50

31 Aralık 2015

29579

01.01.2016

31.12.2016

54,90

1.647,00

31 Aralık 2014

29222

01.01.2015

30.06.2015

40,05

1.201,50

01.07.2015

31.12.2015

42,45

1.273,50

31 Aralık 2013

28868

(3.Mükerrer)

01.01.2014

30.06.2014

35,70 TL

1.071,00 TL

01.01.2014

30.06.2014

37,80 TL

1.134,00 TL

2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır

2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır

29 Aralık 2012

28512

01.01.2013

30.06.2013

32,62 TL

978,60 TL

27,97 TL

839,10 TL

01.07.2013

31.12.2013

34,05 TL

1.021,50 TL

29,25 TL

877,50 TL

30 Aralık 2011

28158

01.01.2012

30.06.2012

29,55 TL

886,50 TL

25,35 TL

760,00 TL

01.07.2012

31.12.2012

31,35 TL

940,50 TL

26,85 TL

805,50 TL

29 Aralık 2010

27800

6.Mükerrer

01.01.2011

30.06.2011

26,55 TL

796,50 TL

22,65 TL

679,50 TL

01.07.2011

31.12.2011

27,90 TL

837,00 TL

23,85 TL

715,50 TL

31 Aralık 2009

27449

01.01.2010

30.06.2010

24.30 TL

729,00 TL

20,70 TL

621,00 TL

01.07.2010

31.12.2010

25,35 TL

760,50 TL

21,60 TL

648,00 TL

31 Aralık 2008

01.01.2009

30.06.2009

22,20

666,00 TL

18,90

567,00 TL

01.07.2009

31.12.2009

23.10

693,00 TL

19,65

589,50 TL

31 Aralık 2007

01.01.2008

30.06.2008

20,28

608,40 YTL

17,18

515,40 YTL

01.07.2008

31.12.2008

21,29

638,70 YTL

18,02

540,60 YTL

31 Aralık 2006

01.01.2007-

30.06.2007

18,75

562,50 YTL

15,89

476,70 YTL

01.07.2007

31.12.2007

19,50

585,00 YTL

16,38

491,40 YTL

31.12.2005

01.01.2006-

31.12.2006

17,70

531,00 YTL

15,00

450,00 YTL

31.12.2004

01.01.2005-

31.12.2005

16,29

488,70 YTL

13,86

415,80 YTL

31.12.2003

01.01.2004-

30.06.2004

14.100.000

423.000.000

12.000.000

360.000.000

01.07.2004-

31.12.2004

14.805.000

444.150.000

12.600.000

378.000.000

31.12.2002 / 24980

01.01.2003 – 31.12.2003

10.200.000

306.000.000

8.550.000

256.500.000

28.06.2002 / 24799

01.07.2002 – 31.12.2002

8.362.500

250.875.000

7.107.000

213.210.000

29.12.2001 / 24625

01.01.2002 – 30.06.2002

7.400.025

222.000.750

6.290.025

188.700.750

22.12.2000 / 24268

01.01.2001 – 30.06.2001

4.665.000

139.950.000

3.965.250

118.957.500

01.07.2001 – 31.07.2001

4.898.250

146.947.500

4.164.000

124.920.000

31.12.1999 / 23923

01.01.2000 – 30.06.2000

3.660.000

109.800.000

3.120.000

93.600.000

01.07.2000 – 31.12.2000

3.960.000

118.800.000

3.375.000

101.250.000

31.12.1998 / 23570

01.01.1999 – 30.06.1999

2.602.500

78.075.000

2.212.125

66.363.750

01.07.1999 – 31.12.1999

3.120.000

93.600.000

2.652.000

79.560.000

31.07.1997 / 23066

01.08.1997 – 31.07.1998

1.181.250

35.437.500

997.500

29.925.000

01.08.1998 – 31.12.1998

1.594.650

47.839.500

1.355.475

40.664.250

31.07.1996 / 22713

01.08.1996 – 31.07.1997

567.000

17.010.000

480.000

14.400.000

11.08.1995 / 22371

01.09.1995 – 31.07.1996

282.000

8.460.000

236.250

7.087.500

10.08.1994 / 22017

01.09.1994 – 31.08.1995

139.125

4.173.750

116.250

3.487.500

30.07.1993 / 21653

01.08.1993 – 31.08.1994

83.250

2.497.500

67.950

2.038.500

28.07.1992 / 21298

01.08.1992 – 31.07.1993

48.300

1.449.000

37.230

1.116.900

30.07.1991 / 20945

01.08.1991 – 31.07.1992

26.700

801.000

19.590

587.700

27.07.1990 / 20587

01.08.1990 – 31.07.1991

13.800

414.000

10.125

303.750

27.07.1989 / 20234

01.08.1989 – 31.07.1990

7.500

225.000

5.175

155.250

30.06.1988 / 19858

01.07.1988 – 31.07.1989

4.200

126.000

2.895

86.850

27.06.1987 / 19500

01.07.1987 – 30.06.1988

2.475

74.250

1.710

51.300

25.09.1985 / 18879

01.10.1985 – 30.06.1987

1.380

41.400

950

28.500

31.03.1984 / 18358

01.04.1984 – 30.09.1985

817,50

24.525

562,50

16.875

24.12.1982 / 17908

01.01.1983 – 31.03.1984

540

16.200

370

11.100

16.04.1981 / 17312

01.05.1981 – 31.12.1982

333,33

10.000

223

6.690

30.04.1979 / 16624

01.05.1979 – 30.04.1981

180

5.400

120

3.600

30.12.1977 / 16155

01.01.1978 – 30.04.1979

110

3.300

70

2.100

31.05.1976 / 15602 M.

01.06.1976 – 31.12.1977

60

1.800

50

1.500

30.06.1974 / 14931

01.07.1974 – 31.05.1976

40

1.200

34

1.020

  • Yıllar itibariyle Asgari Ücret Tablosu yukarıda verilmiştir.

Kanun No: 6552

Kabul Tarihi: 10 Eylül 2014

MADDE 5 – 4857 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)  14 Gün
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara  20 Gün
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar  26 Gün
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi   En az 20 Gün
a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,

b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,

c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,

ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,

d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,

e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren,

bu Yönetmelik kapsamında otomatik olarak emeklilik planına dahil edilir.

Kesinti Oranı 

Prime Esas Kazancın

veya

Emeklilik Keseneğine

Esas Aylığın Yüzde 3

BKK 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

[/fusion_accordion]

Yazar | 2021-01-04T11:36:56+03:00 3 Ocak 2018|Kategoriler: Pratik Bilgiler|0 Yorum

Bir Cevap Yazın