İşverence verilen “ücretsiz izinler” kıdem süresine dahil edilebilir mi?

Print Friendly, PDF & Email

1475 sayılı mülga İş Kanununun yürürlükteki m.14/1’e göre, ”işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye…kıdem tazminatı ödenir” denilmiştir. Fakat yüksek mahkeme, özellikle iş sözleşmesinin askıda bulunduğu sürelerin kıdeme sayılmayacağını ve sadece çalışılan sürelerin ve çalışılmış gibi sayılan hallerin kıdeme dahil edileceğini kabul etmiştir. İşçinin işyerinde çalıştığı sırada almış olduğu istirahat raporlarının kıdem süresinde değerlendirilmesi yerinde olur. İşçinin çalıştığı sırada bir defada ihbar önelini 6 hafta aşan istirahat raporu süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamayacağı, kararlılık kazanmış Yargıtay uygulamasıdır. İşçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler de kıdem süresinden sayılmamalıdır. Örneğin ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatına esas süre bakımından dikkate alınmaz. (Y22HD.26.6.2018 T., E.2017/14043, K.2018/15841)

Ancak, Türk İş hukuku öğretisinde baskın görüşe göre, Yargıtay’ın bu konudaki görüşü benimsenmemiş, ücretsiz izin sürelerinin diğer bir deyişle iş sözleşmesinin askıda kaldığı sürelerin kıdemden sayılması gerektiği görüşü savunula gelmiştir.

Öğretinin görüşüne göre 1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun yürürlükte kalan 14/l. maddesinde yer alan “işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için kıdem tazminatının ödeneceğini öngören hüküm böyle bir yorumu zorunlu kılar” denilmektedir. Ayrıca, iş sözleşmesinin askıya alındığı ücretsiz izin sürelerinde taraflar arasındaki “iş sözleşmesinin devam ettiği” kuşkusuzdur. Zira asıl olan hizmet akdinin başlaması ve devamıdır denilmektedir. (ÇELİK, Nuri, Dersler, s.218; EKONOMİ, Münir, I, s.238 vd; NARMANLIOĞLU, Ünal, I, s.421 vd; ESENER, Turhan, s.249; SÜZEK, Sarper, Askı, s.110 vd; CENTEL, Tankut, I, s.210; ÇENBERCİ, Mustafa, s.425; GÜZEL, Ali, İHU, İşK. 14 (No.48)  Yargıtay’ın ve Öğretinin farklı düşündüğü bu konuda kanaatimizce, iş sözleşmesinin askıda olduğu dönemde yani işçinin ücretsiz izinli olduğu günlerinin kıdem tazminatına esas hizmet süresinde nazara alınmaması gerekir düşüncesindeyiz.

 

 

Bir Cevap Yazın