İşveren asgari ücret oranının altında zam yaparsa, işçiye fesih hakkı doğar mı?

Print Friendly, PDF & Email

4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde, işçinin hangi hallerde iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında işveren tarafından yapılacak ücret zammı oranının, asgari ücret artış oranından az olması halinde, işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği yönünde bir düzenleme yapılmamıştır.

İşçi ücretlerinde yapılacak ücret zamları asgari ücretin altında olmamak kaydıyla iş ve toplu iş sözleşmelerinde kararlaştırılabilirler. Ücret zammının her yıl ne miktarda artacağı iş sözleşmesinde ya da toplu il sözleşmesinde kararlaştırılmamışsa, o zaman işveren yönetim hakkına dayanarak ücret zammını tek taraflı olarak belirleyebilir. İşverence zam oranı belirlenirken asgari ücretin artış oranının baz alınması gerekmez.

Asgari ücret Yönetmeliği, “Asgari ücretin en geç iki yılda bir düzenlenebileceğini, asgari ücret belirlenirken de ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretlilerin geçinme indeksleri, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarının göz önünde bulundurulacağını hüküm altına almıştır (m.7). Ayrıca aynı Yönetmeliğe göre asgari ücretin bir günlük ücret olarak saptanması asıl olmakla birlikte, aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlar buna göre ayarlanır (m.6).

İşçinin haklı nedenle fesih yapabilmesi için, iş sözleşmesinde “personelin ücretinde yapılacak artış oranı asgari ücret artış oranından az olamaz” şeklinde bir düzenleme bulunması gerekir. Aksi halde, işveren yönetim hakkına dayanarak ücret artış oranı belirleyebilir ve işçi bu nedenle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemez. Bununla birlikte, iş sözleşmesinde “personelin ücretinde yapılacak artış oranı asgari ücret artış oranından az olamaz” şeklinde bir düzenleme bulunmasına rağmen, işverence getirilen teklife olumsuz cevap veren işçinin iş sözleşmesi, doktrinde eleştirilen yüksek mahkeme kararına göre, geçerli nedenle (ihbar-kıdem tazminatı ödenerek) feshedilebilecektir (Y22HD.10.11.2016 T., E.2016/25207, K.2016/25342 Legalbank.).

Bir Cevap Yazın