İşçi, ihbar tazminatını peşin ödeyerek iş sözleşmesini feshedebilir mi?

Print Friendly, PDF & Email

4857 sayılı İş Kanunu m.17’de, iş sözleşmesinin feshi sırasında, ihbar öneline uymayan tarafın, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olduğu belirtmektedir. İhbar tazminatı, bildirim şartına uymayan tarafça ödenir ve 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Bundan dolayı, ihbar öneline uymayan işçi de işverene aynı miktar ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Uygulamada ihbar tazminatı işçinin ücret alacağından mahsup edilmektedir. Ancak işverenin ihbar tazminat alacağını işçinin ücretinden mahsup edebilmesi için işçinin yazılı onayını alması gerekir.

Öte yandan, “İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Nitekim Yargıtay’ın bir kararında, “Mülga 1475 sayılı yasanın yürürlükte olan 14. maddesi hükümleri uyarınca, işçinin emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez” denilmektedir (Y9HD.01.4.2010 T., E.2008/23084, K.2010/8849 Legalbank).

Bununla birlikte, ihbar öneli içinde işini terk eden işçi, işverenine tüm ihbar süreleri dikkate alınarak ihbar tazminatı ödemesi gerekir. Zira ihbar önel sürelerinin bölünmezliği ilkesi vardır.

Ayrıca işçi ihbar öneline ait ücreti peşin ödeyerek iş sözleşmesini derhal feshedemez. Sadece işveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi belirsiz süreli iş sözleşmesini feshinden önce durumu işverene bildirmekle yükümlüdür. İşçinin, iş sözleşmesini ihbar önelinde bulunmadan feshederek işten ayrılması usulsüz fesih sayılır ve işveren işçiden ihbar tazminatı talep edebilir.

 

 

 

Bir Cevap Yazın