Yıllık ücretli iznini kullanan işçinin ihbar önel ücreti peşin verilerek iş sözleşmesi feshedilebilir mi?

Print Friendly, PDF & Email

4857 sayılı İş Kanunu’nun 59 uncu maddesine göre, “İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.

Yargıtay’a göre de “İhbar öneli bütünlük arz eder. Bu nedenle ihbar önelleri bölünmek sureti ile uygulanamaz. İhbar önelinin bölünmezliği ilkesi uyarınca, önel içinde izin, rapor kullandırılamaz. Kısaca önel ile izin süresi içe geçemez. İznin ücretli veya ücretsiz olması sonuca etkili değildir. Bu durumda önel verilmemiş sayılır. Somut uyuşmazlıkta, davalı daha sonra ücretini ödese bile önel içinde davacıyı izne çıkarmıştır. Önel bölünmüştür. Davacıya usulüne uygun önel verilmediğinden, ihbar tazminatının kabulü yerine reddi hatalıdır” (Y9HD.,14.1.2013 T., E.2010/37390., K.2013/75 Legalbank).

İşverence iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda ihbar önel süreleri ile ihbar önel süresi içinde kullandırılacak olan yeni iş arama izin süreleri yıllık izin süreleri ile iç içe giremez (İşK. m.59). Bu durum öğreti de ve yargı kararlarında ihbar önelinin bölünmezliği ilkesine dayanır. Başka bir anlatımla ihbar öneli bütünlük arz eder ve bölünerek uygulanamaz.

Bu ndenle işçilerin yıllık ücretli izinlerini kullandıkları sırada iş sözlşemeleri ihbar öneli tanınarak feshedeleceği zaman dikkate alınması gereken en önemli husus, ihbar önelinin fesih bildirim tarihinden itibaren değil; yıllık ücretli iznin bitim tarihinden itibaren başlayacak olmasıdır. Aynı zamanda işveren ihbar önel ücretini peşin ödese dahi işçinin yıllık ücretli iznini kullanması esnasında fesih yapamayacaktır. Aksi halde, yıllık ücretli izin süreleri ile ihbar önel sürelerinin iç içe giremeyeceğine ilişkin hüküm bertaraf edilmiş sayılacaktır (SÜMER, Haluk Hadi, KAYIRGAN, Hasan, İşçilik Alacakları ve Hesaplamaları, Ankara 2020).

Sonuç olarak, işveren yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin iş sözleşmesini, ihbar önel sürelerine ait ücreti peşin ödeyerek sona erdiremez. Çünkü yıllık ücretli izin süreleriyle ihbar önel süreleri iç içe giremez. Ayrıca, işçinin yıllık ücretli izinde bulunduğu sırada, iş sözleşmesi ihbar öneli verilerek sona erdirilirse, ihbar önel süreleri fesih bildiriminin işçiye ulaştığı anda değil; izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

Bir Cevap Yazın