ENGELLİLER SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN NEREYE BAŞVURMALIDIR?

ENGELLİLER SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN NEREYE BAŞVURMALIDIR? Kişilerin başkalarına muhtaç olmadan yaşamlarını teminat altına almayı amaçlayan sosyal güvenlik hakkı, Anayasamız ve kanunlarla belirlenmiş vazgeçilemez bir insan hakkıdır. Nüfusumuzda önemli bir yeri oluşturan engellilerimiz, gerek çalışma gerekse emeklilik yaşamlarında özel olarak korunmaktadır. Engellilerimiz, sosyal güvenlik uygulamalarında diğer sigortalılara göre ayrıcalıklı kabul edilmekte ve daha

Yazar | 2015-11-30T10:40:44+03:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

YETİM AYLIĞI ALAN ENGELLİLERE FARK AYLIK ÖDENİR Mİ?

YETİM AYLIĞI ALAN ENGELLİLERE FARK AYLIK ÖDENİR Mİ? SGK’dan yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocukların aynı zamanda engellilikleri nedeniyle 2022 sayılı Kanuna göre de aylığa hak kazanacak durumda olması halinde, SGK’ca ödenen aylık miktarının, 2022 sayılı Kanuna göre kendilerine ödenebilecek tutardan az olması halinde, aradaki fark tutar ayrıca ödenmektedir. Bu sayede, engelli yetim

Yazar | 2015-11-30T10:38:07+03:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

YETİM AYLIĞI ALAN MALUL ÇOCUKLARIN HAKLARI

YETİM AYLIĞI ALAN MALUL ÇOCUKLARIN HAKLARI Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortasına tabi çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, Haklarında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda

Yazar | 2015-11-30T10:37:06+03:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

MALUL ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN HAKLARI

MALUL ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN HAKLARI 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sigortalılığı başlayan kadın sigortalılardan emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunanlardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanlara, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen hizmet süreleri ile sınırlı kalmak üzere bu sürelerinin dörtte biri kadar toplam hizmetlerine ilave

Yazar | 2015-11-30T10:35:55+03:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNDEN KİMLER YARARLANIR?

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNDEN KİMLER YARARLANIR? İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engeller nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık kuruluşları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücünü en az % 10 oranında yitirdiği tespit edilen sigortalılara sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır. Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması,

Yazar | 2015-11-30T10:34:51+03:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI

ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2008/Ekim ayından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlara ilişkin uygulama kaldırılmış, bunun yerine çalışma gücündeki kayıp oranına göre emeklilik şartları ikame edilmiştir. Buna göre, 2008/Ekim ayından sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki

Yazar | 2015-11-30T10:33:25+03:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

ENGELLİLİĞİ NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI

ENGELLİLİĞİ NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 31 inci maddesinde; Çalışma gücünün % 80'inden fazlasını (% 80 dahil) kaybetmiş olanlar birinci derece, Çalışma gücünün % 60'ından fazlasını (% 60 dahil % 80'e kadar) kaybetmiş olanlar ikinci derece, Çalışma gücünün % 40'ından fazlasını (% 40 dahil % 60'a kadar) kaybetmiş olanlar

Yazar | 2015-11-30T10:30:19+03:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|2 Comments

MALULLERİN EMEKLİ OLABİLMELERİ İÇİN NE KADAR HİZMET YILI VE PRİM ÖDEME GÜN SAYISINA SAHİP OLMALARI GEREKİR?

MALULLERİN EMEKLİ OLABİLMELERİ İÇİN NE KADAR HİZMET YILI VE PRİM ÖDEME GÜN SAYISINA SAHİP OLMALARI GEREKİR? 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008/Ekim ayından önce 4 (a) kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve çalışmaya başladığı tarihte malul olan 4 (a) kapsamındaki sigortalılara 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme koşuluyla yaş şartı aranmaksızın emekli

Yazar | 2015-11-30T10:26:00+03:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

KİMLER MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANABİLİR?

KİMLER MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANABİLİR? Malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca malul sayılması gerekmektedir. Malul sayılmanın yanı sıra sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için; En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 prim gün sayısının bulunması, Sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olması halinde ise 10 yıllık

Yazar | 2015-11-30T10:21:11+03:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

KİMLER MALUL SAYILIR

KİMLER MALUL SAYILIR? Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az  % 60’ını, (c) bendi

Yazar | 2015-11-30T10:19:51+03:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum
Load More Posts