ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

Print Friendly, PDF & Email

İŞ BAŞVURUSU YAPAN ADAYIN REFERANS GÖSTERMEDİĞİ ESKİ İŞVERENİNDEN BİLGİ İSTENMESİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.12/1’de, veri sorumlusu; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Veri sorumlusu bu yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

4857 sayılı İş Kanununun 75 nci maddesine göre, “İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır”. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.”

İş başvurusu yapan adayın yazılı olarak belirttiği referansların aranması ve bunlardan bilgi istenmesi mümkün olmakla birlikte, adayın belirttiği kişilerin dışında örneğin eski işverenin aranıp bilgi istenmesinden önce, bu konuda adaydan mutlaka yazılı onay alınması gerekir. Veri sorumlusu olan eski işverenin de işçinin kişisel verilerini onayı olmadan paylaşması yasaya aykırıdır (KVK m.8; m.12). Nitekim TCK’na göre hukuka aykırı veri devri 2-4 yıl arası hapis cezasını gerektirirken (m.136), KVK Kanununa göre, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Ayrıca zarar görenin zarar verenden tazminat talep hakkı saklıdır (TBK. m.49)

Nitekim, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi verdiği bir kararında; işçinin özlük dosyasını yeni işverene veren eski işvereni manevi tazminata mahkûm etti. Yargıtay’a göre; “…”Somut olay, yargılama sırasında dinlenen tanıklar ve sunulan deliller değerlendirildiğinde, içerisinde özel yazışmaların, davacının bir kısım senede bağlı tutarları eski işyerine ödeyeceğine dair taahhüdünü içeren işten ayrılma dilekçesi ve ödeme dekontlarının olduğu işyeri özlük dosyasının yeni çalıştığı işverenine gönderilmesi eyleminin davacıyı rahatsız etme, onu doğruları söylemeyen bir kişi olarak gösterme amacı taşıdığı, bu olay sonrası davacının iş sözleşmesinin feshinin gündeme geldiği ancak buna engel olunduğu, yaşanan olay nedeniyle davacının manevi yönden etkileneceği açık olup bu nedenle manevi tazminata hak kazandığının kabulü gerekirken reddi hatalıdır.” (9.HD. 2014/37215 E, 2016/9418 K, 14.04.2016).

Yazar | 2017-12-20T09:39:50+03:00 13 Aralık 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: , , , |0 Yorum

Bir Cevap Yazın