İşyeri girişinde çalışanlara covid-19 hastalığı kapsamında vücut sıcaklığı kontrolü yapılabilir mi?

Print Friendly, PDF & Email

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, “İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür (m.417/2). 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre de “İşverenler, işyerinde vuku bulan salgın hastalıkları bildirmekle yükümlüdürler (m.57; m.61).

6098 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, “İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması işverenin yükümlülüğündedir” (6331/İSGK m.3/ö).

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre, İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır (m.5/1). Aynı Yönetmeliğin 8/3’üncü maddesine göre de “Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur” (m.8/3).

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, “İşyeri Hekimi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür” (m.9/2/c-8).

Dolayısıyla, işverenin işyeri girişinde covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla çalışanlarına vücut sıcaklığı kontrolü yaptırmasında sakınca bulunmamaktadır. Kamu sağlığı ve güvenliğinin temini ve diğer çalışanların sağlığının korunması amacıyla koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için işverenin işyeri hekiminin kontrolünde, çalışanlarına vücut sıcaklığı kontrolü yaptırmasında hukuki bir sakınca bulunmamaktadır.

 

Bir Cevap Yazın