Üç aylık fesih yasağı döneminde, ikale ile sözleşme sona erdirilebilir mi?

Print Friendly, PDF & Email

TBMM’de 16/4/2020 tarihinde kabul edilip, 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 7244 Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9 uncu maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Kanun koyucu covid-19 salgın hastalığının etkisi ile derinden etkilenen işçi-işveren ilişkilerine bir düzen getirmek amacıyla 17 Nisan 2020 tarihinden 17 Temmuz 2020 tarihine kadar (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında) işveren tarafından işçilerin iş sözleşmelerini feshedemeyeceği ile ilgili geçici bir düzenleme getirdi. Başta 4857 sayılı İş Kanunu olmak üzere, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’na tabi çalışanların iş sözleşmelerini de kapsayan ve 17 Nisan 2020 tarihinden 17 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek olan süre içinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler hariç işverence yapılacak tüm fesih türlerine yasak getiren bir düzenleme yaptı.

Fesih hakkı her iki tarafa da tanınmıştır ve diğer tarafın kabulüne gerek olmayan bir irade beyanıdır. İkale ise; sözleşmenin taraflarının ortak iradesiyle sona erdirilmesidir ve işveren feshi değildir. Dolayısıyla fesih yasağı kapsamında işverenler irade fesadı olmadığı sürece, işçisi ile ikale sözleşmesi imzalayarak iş sözleşmesini sona erdirebilirler. Bununla birlikte devam etmekte olan belirli süreli iş sözleşmelerinin yasak süresi içinde süresinin dolması nedeniyle kendiliğinden sona ermesi hali de yasak kapsamında değildir.

Sonuç itibariyle, 4857 sayılı İş Kanunu başta olmak üzere, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’na tabi çalışanların iş sözleşmeleri ikale sözleşmesi yapılarak sona erdirilmesi ya da yasak döneminde belirli süreli iş sözleşmesinin süresinin kendiliğinden sona ermesi yasak kapsamı dışındadır.

Bir Cevap Yazın