Kısa çalışmadan yararlanan işçileri tam süreli çalıştıran işverene hangi yaptırımlar uygulanabilir?

Print Friendly, PDF & Email

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik m.8 uyarınca, kısa çalışma uygulamasına ilişkin işyerlerinin denetimi iş müfettişlerince yapılır. Kısa çalışma uygulaması devam eden işyerlerinde yapılan inceleme sırasında işverenin ödenek alan işçilerin çalışma süreleri ile ilgili hatalı bilgi ve belge verdiğinin tespit edilmesi ve iş müfettişinin yazılı talebi halinde hakkında hatalı bilgi verilen işçi sayısı da dikkate alınarak kısa çalışma ödeneği durdurulur. Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır (m.10). İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir(m.7/11).

Bununla birlikte 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca “işçinin ücret en geç ayda bir ödenir”(m.32/5). Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz ”(m.34/1-2).

İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse (m.24/II-e). Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa (m.24/II-f) işçiye derhal haklı nedenle fesih hakkı doğar.

İşveren tarafından sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için; beyannamenin asıl olması, beyannamenin ek olması veya denetim ve incelemeler neticesinde tespit edilmesi hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı 367,88 TL’den 2.943,00 TL’ye kadar idari para cezası uygulanır (5510/m.102).

5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde işverenden yararlanılan teşvik tutarı gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca, işyerinde sigortalının fiilen çalışmadığı halde bildirildiğinin tespit edilmesi halinde işveren hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur (5510/m.Ek.2/4).

Sonuç olarak, Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik m.7/11’e göre, işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. Ayrıca işçi, eksik ödenen ücret ve diğer haklarını işverenden talep edebilir. Kısa çalışma süresince işçinin eksik ödenen sigorta primleri geriye dönük olarak gecikme zammı ve faizi ile birlikte tahsil edilir ve işverene idari para cezası uygulanır (5510/m.102). Son olarak işverenin yersiz yararlandığı istihdam teşvikleri gecikme zammı ve faizi ile birlikte geri alınır.

 

Bir Cevap Yazın