EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

Print Friendly, PDF & Email

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

6552 sayılı Torba Kanun’un 40 ve 55.maddeleri ile ev hizmetlerinde çalışanların sosyal güvenliği düzenlenmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “(ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç)” ibaresi “(Kanunun ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sigortalı olanlar ile ücretle aynı kişi yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar hariç)” şeklinde ….. değiştirilmiştir. 01 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre;

a)Aynı kişi yanında ayda 10 gün ve daha fazla çalışanlar çalıştıkları kişi yanında ay içerisindeki çalışma saatine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar zorunlu olarak 4/a (SSK) statüsünde sigortalı olacaklardır.

Bu kişileri çalıştıran gerçek kişiler SGK mevzuatına göre işveren sayılacaklardır. Bunların SGK’ya bildirimi örneği Kurumca hazırlanacak belgeyle yanında çalıştıkları kişiler (ev sahipleri) tarafından en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılacaktır. Bildirimin bu süre içinde yapılmaması halinde 102/a-1 bendine göre asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Primleri, ay içindeki çalışma sürelerine göre, asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 arasındaki SPEK üzerinden ve normal prim oranlarına göre (işsizlik sigortası dahil) ödenecektir. Bu şekilde çalışanlar hakkında tüm sigorta kolları uygulanacaktır.

b)Aynı kişi yanında ayda 10 günden az çalışanlar çalıştıkları kişi yanında ay içerisindeki çalışma saatine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar 4/a (SSK) statüsünde zorunlu sigortalı olacaklardır.

Bu kişileri çalıştıranlar sosyal güvenlik mevzuatına göre işveren sayılmayacak ve iş kazası ve meslek hastalığı olaylarından sorumlu tutulmayacaklardır.

Çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak alt sınır (asgari ücret) üzerinden %2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenecektir.

Bu şekilde çalışanların sigortalılık tescili; çalışan ve çalıştıran imzalarını da ihtiva eden örneği Kurumca hazırlanacak belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar SGK’ya yapılacak bildirimle yapılacaktır.

Bu şekilde çalışanlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolları uygulanacak, hastalık sigorta kolu ise uygulanmayacaktır.

Dolayısıyla, hastalık halinde bu kişiler SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ve hastalık sigortası kolundan sağlanan diğer yardımlardan yararlanamayacaklardır. Bu kişiler isterlerse, adlarına ödenen priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar aynı kazancın (asgari ücret) otuz katının % 32,5’u oranında prim ödeyebileceklerdir. Bu primin % 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası primi olacaktır. Ancak, bu süre içinde ödenmeyen primin ödenme hakkı düşecektir.

Çalışanın iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi içinse;

  • -İş kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olması
  • -Sigortalılığının sona ermemiş olması,

İş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi içinse prim ve prime ilişkin borcunun olmaması gerekmektedir.

 

 

Yazar | 2015-12-08T18:23:48+03:00 8 Aralık 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

Bir Cevap Yazın